SKP:S ARBETE INOM ARBETARKLASSEN OCH FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Arbetarklassen befinner sig i dag under en stor attack från borgarklassen och kapitalet. De borgerliga och den så kallade rödgröna oppositionen gör sitt bästa för att stödja kapitalets försök att krossa allt motstånd och bekämpa kommunisterna. Fackföreningsrörelsen har nästan kapitulerat och upplever sin värsta kris någonsin. Konkreta uttryck för den krisen är att organisationsgraden sjunker och att det inom de olika fackförbunden råder en akut kandidatbrist. Det är mycket svårt att få medlemmar att ställa upp som förtroendevalda. Ett annat konkret bevis på kapitulationen är att i det närmaste all facklig studieverksamhet upphört. IF Metalls lönesänkningsavtal hade varit omöjligt att teckna med aktiva medlemmar och organiserade kommunister i den fackliga rörelsen. Vad som kan förklara den fortfarande relativt höga organisationsgraden är sannolikt att de olika förbunden ännu sköter en stor del av socialförsäkringssystemet.

Kommunisterna behövs inom fackföreningsrörelsen både som motvikt till de reformistiska och opportunistiska krafterna samt för att leda arbetarklassen till motstånd mot kapitalismen.

 1. Vi kommunister måste agera mer beslutsamt för att övervinna våra brister. Vi måste ha en enhetlig linje angående vår strategi och taktik för fackföreningsrörelsen. Vi måste stärka partiets roll och ideologi och vårt parti måste bli större speciellt på arbetsplatserna.
 2. Vi måste försöka samla alla radikala krafter och motarbeta alla krafter som propagerar för reformismen och allt resonemang som syftar till att framställa arbetare och kapitalägare så som att alla sitter i samma båt. Vi måste bearbeta förslag som hjälper oss i klasskampen, som bidrar till att öka organisationsgraden, att demokratisera fackföreningsrörelsen, och i ordets bästa mening bli en kamporganisation. Utöver detta måste vi koncentrera oss mer på att öka organisationsgraden bland invandrare och unga, inte minst i samarbete med våra broderpartier i Sverige, och att intensifiera vårt internationella arbete.

De andra politiska krafterna

För att dra rätt slutsatser måste man förstå hur de andra partipolitiska krafterna arbetar.

Den borgerliga högeralliansen (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna) attackerar arbetarrörelsen som aldrig förr, kapitalets makt har ökat. Med olika språkliga knep, t ex den så kallade arbetslinjen, försöker de utnyttja missnöjet för sin egen del samtidigt som de angriper folkflertalet hårt med privatiseringar, utförsäljningar osv.

Avsaknaden av en arbetarpolitik gynnar tillväxten av de mest reaktionära högerkrafterna som i dag organiserar sig i Sverigedemokraterna och Nationella Fronten och vinner gehör med sitt populistiska budskap.

Den organiserade arbetarklassen är nu som alltid de borgerliga partiernas huvudmotståndare.

Socialdemokraterna. Många tror fortfarande att socialdemokraterna är ett vänsteralternativ, men detta stämmer inte längre. Socialdemokraterna spelar huvudrollen för att fackföreningsrörelsen och arbetarklassen ska kapitulera. Högervridningen inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) har gått så långt att man inte längre vill kalla sig för reformister, än mindre socialister. Det var SAP och Vänsterpartiet som inledde arbetet med att sälja statlig egendom samt att privatisera skolan.

Vänsterpartiet är ett stödparti till de krafterna som propagerar för klassamarbete, och deras politik underlättar för att opportunistiska idéer ska gå igenom i arbetarklassen. Vänsterpartiet propagerar för antikommunism och vi måste bemöta deras politik.

Miljöpartiet uttrycker småborgarnas vilja. De attackerar också arbetarklassen med ”ekologin” som förevändning. Miljöpartiet är starkt fientligt inställd till den organiserade fackliga rörelsen.

I olika nätverk och manifestationer, i protester mot högerpolitiken och inom fredsrörelsen träffar vi en del utomparlamentariska grupper och partier. Vi samarbetar i konkreta frågor och aktioner. Motståndet mot högerpolitiken förenar oss. Samtidigt finns det viktiga frågor som skiljer dessa grupper och partier från SKP:s strategiska och taktiska åsikter och marxistisk-leninistiska värderingar. Vi fortsätter och utvecklar strävan efter aktionsenhet, samtidigt som vi håller fast vid SKP:s principer.

Brister och möjligheter i vårt arbete

Partiets politik måste förstås och följas av alla medlemmar och vi måste agera enhälligt i alla sammanhang. Vi måste föra ut vår politik till folket, i bostadsområden, på arbetsplatser, i skolor, föreningar osv. Vi måste anpassa vår taktik utifrån bransch eller arbetsplats samtidigt som vi följer gemensamma mål. Vi måste förena det fackliga arbetet med det partipolitiska arbetet. Vi måste vara pålästa, veta vad partiets ställningstagande är i olika frågor.

Vårt arbete måste vara uppdaterat, följa systematiskt hur kapitalismen och dess politiska partier agerar och komma med svar omgående, samt informera alla våra medlemmar, sympatisörer och progressiva människor som vi samarbetar med.

Vi måste förena alla former inom vår kamp, den ideologiska kampen, den politiska och masskampen. Vår målsättning är att marxismen-leninismen skall bli den ideologi som leder arbetarklassen. Detta är en förutsättning för att kampen mot kapitalismen ska bli framgångsrik.

Varje problem som arbetarklassen upplever som sitt kan bli början för att avslöja hur kapitalismen suger ut arbetarklassen, att visa på motsättningen mellan arbete och kapital för att stärka klasskampen. Vi måste föra ut till arbetarklassen att varje problem är kopplat till den folkfientliga politiken som finns oavsett om den är högercenter eller vänstercenter. Vi måste politisera vår kamp för att stärka en politik som är antikapitalistisk och antiimperialistisk.

Vi måste lyckas att samordna vår kamp. Kampen kan inte gälla bara en arbetsplats eller en ort. Kampen måste förenas på politikens alla områden.

Vi måste vara i första ledet när det gäller kampen för bättre villkor för kvinnorna från arbetarklassen samt ungdomarna.

Ideologisk kamp

 • Vi måste öka vår ideologiska kamp mot den borgerliga propagandan och mot opportunismen som förnekar att arbetarklassen är den ledande revolutionära klassen.
 • Vi måste visa vad socialismen har givit mänskligheten och speciellt arbetarklassen.
 • Vi måste angripa propagandan om att de fria marknadskrafterna är en förutsättning för ett bra liv för alla.
 • Vi måste systematiskt bedriva ideologiska studier.

Huvudområden i kampen

 1. Kamp för stärkt arbetsrätt och trygga och fasta anställningsförhållanden, för höjda löner och pensioner. Vi kämpar för kortare arbetstid med bibehållen lön med fast dagarbetstid såsom 35 timmars arbetsvecka med 7 timmar arbetsdag 5 dagar i veckan och med sikte inställd på 6 timmars arbetsdag. De av förbunden tecknade avtalen måste garantera alla en bra ekonomisk trygghet. Det nuvarande pensionssystemet som är baserat på börsutvecklingen måste snarast avvecklas. Ett nytt rättvist pensionssystem måste baseras på att alla pensioner följer löneutvecklingen samt att staten ensam ansvarar för detta. A-kassan måste återställas till 90% av lönen och a-kasseavgifterna måste sänkas. En fungerande a-kassa under fackligt inflytande är en grundbult för en civiliserad och fungerande arbetsmarknad och en förutsättning för fungerande kollektivavtal.
 2. Bättre socialförsäkringssystem för ett bättre allmänt hälsosystem. Vi kämpar mot privatiseringar och utförsäljningar av offentlig egendom och verksamhet. Vi bekämpar och avslöjar den ”valmöjlighet” som de borgerliga och SAP propagerar för som falsk. Utbetalningsnivån för socialförsäkringarna måste höjas till 90%, inkomsttaket måste höjas rejält. Pensionsåldern måste sänkas. SKP tillbakavisar därmed bestämt höjningen av pensionsåldern som den politiska högern arbetar för.
 3. Bättre utbildning. Utbildningen är en fråga för hela arbetarklassen och dess barn. Inga privatiseringar av skolor, högskolor och universitet! Utbildningen får inte vara en handelsvara. Vi kräver allmän obligatorisk 12-årig utbildning för alla i grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Körkortsutbildningen ska ingå i gymnasieutbildningen. Skolan är en viktig mötesplats med ungdomar. Därför bör fack och skola ha ett nära samarbete där fackförbunden förklarar sin funktion och arbetarnas rättigheter på ett mer konkret sätt än vad skollitteraturen förmår. Kommunisterna vill verka för att ungdomarna ska organiseras i fackföreningsrörelsen och medverka i kampen. Vi kan föreslå fackföreningarna speciella mötesplatser för ungdomarna och speciella ungdomsaktiviteter. Detta sker tillsammans med SKU.
 4. Försvar och utvidgning av de demokratiska och fackliga rättigheterna. Vi kämpar mot att de arbetandes rättigheter pressas tillbaka, Lagen om anställningsskydd (LAS) ska stärkas som en garanti mot kapitalets godtycke. Det ska vara fritt på de privata och offentliga arbetsplatserna att kritisera arbetsköparen och dess organisationser. Fackföreningsrörelsen måste demokratiseras.
 5. EU har i och med antagandet av Lissabonfördraget oinskränkt blivit kapitalets instrument för att kväva och slå sönder den fackliga rörelsen och fackliga rättigheter i alla medlemsländer. SKP ser det som en huvuduppgift för partiet och den fackliga verksamheten att bekämpa EU och kräva Sveriges utträde ur EU.
 6. Den antiimperialistiska kampen ska spela en central roll i vårt arbete. Vi visar vår solidaritet med de folken som kämpar mot imperialismen.
 7. Vi arbetar för aktionsenhet utifrån våra principer.
 8. Kampen för kvinnors situation på arbetsmarknaden måste intensifieras och förstärkas. Där bör lika lön för lika arbete, uppvärdering av låglöner och arbetsvillkor bevakas särskilt.

Organisering och propaganda

SKP:s förtroendevalda inom facket samt andra progressiva fackliga förtroendevalda måste ena sina krafter och organisera sig bättre.

 1. SKP måste inrätta lokala arbetsplatsorganisationer där det är möjligt och finns medlemmar. Där det inte finns dessa möjligheter måste branschorganisationer bildas. Partiets medlemmar uppmanas att ta på sig fackliga uppdrag och att informera particentralen om detta.
 2. Alla SKP:s fackliga förtroendevalda måste vara kända av partiet. Partiet måste kalla dem och sympatisörer till en årlig konferens för att utbyta erfarenheter och lägga upp taktiken den närmaste perioden.
 3. Partiets hemsida och Kommunisternas blogg måste uttnyttjas för att ge information om SKP:s fackliga politik och aktiviteter.
 4. Kommunisterna är internationalister. Vi måste arbeta mer med internationella frågor. Etablera kontakt och samarbete med WFTU och andra radikala fack i Europa och världen. Det Nordiska Sommarlägret ska bättre än hittills utnyttjas av SKP för utbyte av erfarenheter och diskussion med broderpartier.
 5. SKP tar initiativ till en bredare facklig konferens år 2010.

Epilog

Vi vet att det inte är lätt att verka som kommunister i Sverige. SKP måste byggas ut till ett slagkraftigt parti. Detta är en grundläggande förutsättning för att vrida politiken mot socialismen. Antikommunismen är djupt rotat hos många och partiets storlek är ett hinder för att vi ska få ett snart genomslag. Trots detta har vi en stor potential för att nå ut till många människor med våra idéer. Det behövs ett systematiskt arbete, bra ideologisk grund och organisering.
Kamrater, Om vi tillsammans arbeta metodiskt och genomtänkt, kommer vi snart se goda resultat i vårt arbete.

Socialism är vår framtid!

Programmet antogs på SKP:s 35:a kongress 7-8 nov 2009