Publicerad den

Natokonferens hållen av kommunist- och arbetarpartierna i den baltiska och nordiska regionen

Gemensam deklaration
Vantaa, Finland den 20 januari 2018

Offentligt uttalande från kommunist- och arbetarpartierna till folken i Norden och i den baltiska regionen.

Vi måste undvika imperialistiska allianser, som Nato, som försöker stärka sig själva. Med hänsyn till våra länder, måste vi undvika alla förhandlingsuppgörelser med Nato, kämpa för att få ett slut på alla förberedelser för medlemskap i Nato och de olika imperialistiska centernas allt mer aggressiva politik.

Militäralliansen Nato utvidgade sin operativa verksamhet i den baltiska regionen för dess medlemsstater Estland, Lettland, Litauen; i Norden för Danmark och Norge och med särskilda partnerskapsavtal för Sverige och Finland. Nato har lagt alla dessa länders markområden under sin kontroll; man kontrollerar Östersjön som åtskiljer våra länder och hela områdets luftrum.

USA och Nato skärper de militära spänningarna i vår region och förbereder Sveriges och Finlands Natoanslutning tillsammans med bourgeoisiens regeringar i regionen. Ett finländskt natomedlemskap skulle innebära att den återstående 1300 kilometer långa fredsgränsen mellan Västeuropa och Ryssland sluts.

Den internationella kapitalismen nådde sitt imperialistiska stadium för över hundra år sedan. Ända sedan dess har det förelegat en kamp mellan olika allianser och block som har försökt att förhindra varandra från att expandera. Rivaliteten och konkurrensen mellan olika imperialistiska stormakter leder ofrånkomligt till krig och territoriell omfördelning av världen.

Vi, partierna som undertecknat denna deklaration är införstådda med att vår region har en avgörande betydelse ur ett militärstrategiskt hänseende, när det gäller konkurrensen om naturresurserna såsom gas, olja och mineraler från den arktiska regionen och Rysslands norra delar. Sibirien har också fortsatt den största orörda källan av timmer. Natos utvidgning till vår region tjänar allra mest de amerikanska och de europeiska imperialisternas intressen vilka strävar efter att underkuva den ryska monopolkapitalismen under dess egna styre.

Enligt vår åsikt är denna händelseutveckling inte i de baltiska och nordiska folkens intressen. Avfärdandet av neutralitetspolitiken, undertecknandet av avtal med Nato och krigsförberedelserna som görs är alla projekt som direkt verkar mot arbetarmassornas intressen.  Pengarna som har avsatts till upprustning och en utvidgad militär verksamhet bör användas till utvecklandet av tjänster för att möta folkens hälsomässiga, sociala, ekonomiska och kulturella behov. Folken behöver arbete, tillförlitligt uppehälle och fred – inte krig.

Som kommunister motsätter vi oss imperialismen. I kapitalismens och imperialismens system kan bestående fred aldrig realiseras.  Den enda lösningen är en kamp för socialism, att placera produktionskrafterna under arbetarnas kontroll. Vi motsätter oss ett förstärkande av samtliga imperialistiska centra och uppmanar vår regions arbetare att bygga upp styrkan hos klassen och på detta sätt utmana världsimperialismens system.

Länge leve socialismen och kampen mot imperialismen!

Kommunistiska Arbetarepartiet (Finland)
Estlands Kommunistiska Parti
Norges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Parti
Litauens Socialistiska Front

I Riktpunkt nummer 1/2018 publicerades referatet Finska KTP ordnade seminarium om NATO.