Publicerad den

Vi fördömer Sveriges anslutning till Nato och kämpar mot den!

Sveriges anslutning till Nato är nu enbart några formaliteter bort och vi befinner oss i en ny verklighet, där den svenska imperialismen tagit steget fullt ut och sökt medlemskap i vår tids starkaste och viktigaste imperialistiska allians.

Med anledning av den situation vi befinner oss i vill vi lyfta ett antal omständigheter rörande imperialismen och Nato, vilka också har betydelse för hur vi organiserar oss mot Nato:

 • Imperialismen är kapitalismen på sitt högsta stadium. Imperialismen är monopolkapitalism och kännetecknas av ett koncentrerat ägande, av ett starkt finanskapital och av att kapitalexporten blir allt viktigare.
 • Varje kapitalistiskt lands tillväxt tvingar den utanför sina gränser för att söka de lönsammaste investeringarna; när dessa inte längre finns innanför det egna landets gränser söker sig kapitalet ut i världen. Detta är grunden för exporten av kapital.
 • Kapitalismen fungerar likadant i alla länder, stora som små. Det betyder att kapitalet söker sig ut från varje land och att varje lands kapital söker de lönsammaste investeringarna. När de olika ländernas kapital möter varandra delas världen upp, både mellan företagen men också mellan de kapitalistiska länderna.
 • I denna verklighet befinner vi oss nu. Världen har delats upp men behovet av att växa är lika starkt som alltid. En lösning återstår då: att dela upp världen på nytt – att ta från varandra. Här finner vi bakgrunden till kriget i Ukraina.
 • Nato är den i dagsläget starkaste sammanslutningen av kapitalistiska stater. Syftet är att stärka det egna kapitalet i dess kamp mot kapitalet i andra delar av världen. Mot gemensamma fiender kan kapitalet i vissa länder agera samordnat.
 • In i varje imperialistisk allians för varje land med sig sina egna intressen. Det betyder att varje imperialistisk allians, varje allians för att stärka de egna kapitalens utsugning av världen, inom sig bär en rad motsättningar som kommer sig från varje lands och varje kapitals särintresse. Därför är också varje imperialistisk allians tillfällig och bräcklig, samtidigt som ett givet lands medlemskap i en sådan allians inte innebär en nationell underordning eller ockupation. Det är varje lands kapital som söker fördelar.
 • När Sverige och Finland nu söker medlemskap i Nato är det inte för att de lurats in, att våra politiker är köpta av utländska makter eller att de är knähundar. De agerar för sitt eget kapitals intressen. Detta är nödvändigt för dem eftersom de internationella motsättningarna ökat och behovet av att försvara det svenska respektive finska kapitalets globala intressen har ökat. Detta kan de dock inte göra ensamma, utan för att göra det behöver de sluta sig samman.
 • Allt detta innebär betydande risker inte bara för det arbetande folket i Finland och Sverige, utan för hela världens arbetande folk, eftersom de bägge ländernas medlemskap kommer innebära en ytterligare eskalation och en ytterligare skärpning av de motsättningar som präglar det kapitalistiska systemet. Kriget kommer närmare vår tröskel och det svenska kapitalet närmar sig kriget.

Utifrån vår analys, som här bara kan sammanfattas, måste vi dra vissa slutsatser kring den politik som vi för mot Nato och mot imperialismen:

 • Vi kan inte föra en principlös kamp mot Nato som bygger på största möjliga enhet, eftersom det skulle betyda att acceptera uppfattningar som på olika sätt tar ställning för det egna landets kapital eller för utländskt kapital. En rörelse mot Nato måste bygga på insikten att arbetarklassen inte har något att vinna på att alliera sig med något lands kapital, utan att en verklig rörelse mot Nato måste bygga på en anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk ståndpunkt.
 • Vi kan inte acceptera paroller om alliansfrihet, eftersom dessa med nödvändighet blir illusoriska när de inte kopplas till den kapitalistiska verkligheten. Den alliansfrihet vi tidigare har upplevt kan inte komma tillbaka, eftersom den existerade i en specifik historisk period, där kampen stod mellan socialismen och kapitalismen. Detta är inte längre på samma sätt fallet, varför också en paroll om en alliansfrihet också blir en paroll som framhåller möjligheten till fred under kapitalismen. Denna möjlighet finns dock inte, eftersom varje givet lands kapital ständigt måste expandera utanför sitt eget lands gränser; det finns ingen möjlighet att säga stopp, att stanna och vara nöjd med den nivå man befinner sig på. Därför är parollen om alliansfrihet en illusion, den är helt enkelt inte möjlig.
 • Vi kan inte föra en kamp mot Nato på grundval av idéer om förlust av nationell suveränitet. det är vår egen nationella borgerlighet som utifrån sina egna intressen ansluter sig; det handlar inte om en ockupation eller ett angrepp från en utländsk makt, utan om att den svenska bourgeoisien agerar utifrån sina egna intressen. Det handlar därmed inte om någon förlust av nationell suveränitet, utan om vårt lands anslutning till en imperialistisk allians. Att hävda att den nationella suveräniteten går förlorad innebär att man öppnar dörren för de nationella motsättningarnas företräde framför de sociala motsättningarna. I korthet, man sätter den nationella kampen framför klasskampen.

Vår kamp mot Nato måste vara principiellt anti-kapitalistiskt. Det betyder:

 • …att den i första hand spårar utvecklingen till kapitalismen-imperialismens sätt att fungera, att det kapitalistiska systemet inte hamnar i bakgrunden och att frågan om Nato eller inte Nato inte ställs i ett vakuum.
 • …att vi inte kan ingå i konstellationer där vi tvingas ställa oss bakom politiska paroller som döljer verkligheten, snarare än visar den; som skapar illusioner istället för att slå hål på dem.
 • …att visa hur kapitalismen föder krig och att kriget under kapitalismen är oundvikligt och hur allianser som Nato är en produkt av kapitalismen, samtidigt som de också är oundvikliga under kapitalismen – kapitalistiska stater kommer alltid att sluta sig samma i sin kamp mot varandra.
 • …att visa att den enda lösningen är ett helt nytt samhällssystem där profiten inte längre är drivkraft, utan den rationella planeringen utifrån mänskliga behov driver utvecklingen – socialismen är den enda lösningen på det barbari som är kapitalismen.

Utifrån dessa principer utvecklar vi vårt motstånd och vår kamp mot Nato. Sveriges Kommunistiska Parti säger därför nej till Nato och imperialismen och fördömer varje steg som den svenska imperialismen tar för att stärka försvaret av sina egna intressen i världen, på hela världens folks bekostnad.