Publicerad den

Nyårshälsning till Sveriges arbetare

Vi genomlever nu den största reallönesänkningen på decennier och den krigsvinter som Magdalena Andersson aviserade är här. Alla former av stöd uteblir för de arbetande människorna och fattigdomen breder ut sig.

Elektriciteten kostar rekordmycket och kostar de enskilda hushållen enorma summor men slår även mot småföretagen, vilka drabbas hårt av krisen och vars enda stöd är uppskov med skatterna. Det betyder i sin tur att utgifterna samlas på hög istället.

Chockartade hyreshöjningar är redan aviserade och i ett föraktfullt försök att lämpa över alla kostnader på hyresgästerna vill hyreskapitalet höja hyrorna med minst 10 procent – man täcker de egna kostnaderna med hyresgästernas pengar.

För arbetarnas löner ser det än dystrare ut. I den nyss påbörjade avtalsrörelsen har fackföreningsledarna gått ut med ett bud på inte ens fyra och en halv procent, vilket kapitalet har mött med ett bud på två procent – när inflationen nästan ligger på 10 procent!

Studenternas och pensionärernas situation blir även den allt hårdare. Studiemedlet och pensionen räcker till allt mindre och de som hade det knapert redan innan får det knappast bättre. Låga pensioner och studiemedel äts upp av den skenande inflationen och inte ett finger lyfts för att hjälpa.

Man kräver av arbetarna, hyresgästerna och studenterna att de ska ta sitt ansvar, men ingen talar om storföretagens ansvar och ännu färre talar om den politik som förs.

Klasspolitik för koncentration

Den förda politiken – och här skiljer sig inte den nuvarande regeringen från den tidigare – syftar till att gynna storkapitalet genom att angripa på två fronter. En lönesänkningspolitik som framställs som ofrånkomlig riktar sig mot arbetarna och en koncentrationspolitik som syftar till att slå ut småföretagare riktar sig mot dessa för att därigenom öka ägar- och kapitalkoncentrationen.

Det vi ser är en klasspolitik som riktar sig mot det arbetande folket, småföretagarna och studenterna.

Likt varje kris och lågkonjunktur stärker det ekonomiska läget de stora företagen på den arbetande befolkningens bekostnad. Ur krisen kommer ytterligare en förskjutning i maktläget: arbetarna kommer tvingas bakåt på kapitalets bekostnad.

För att kunna genomföra sin aggressiva klasspolitik har man redan förberett sig. Den socialdemokratiska regeringen avskaffade mer eller mindre strejkrätten och luckrade upp anställningstryggheten, så att det blir enklare att anpassa arbetsstyrkan efter företagets behov, men också för att göra det enklare att göra sig av med stridbara arbetare.

Samma regering har också skärpt repressionen genom att inskränka tryckfriheten och med hänvisning till hot om terror också inskränkt organisationsfriheten. I tider av allt hårdare angrepp på de egna arbetarna men också i tider av skärpt konkurrensen på den internationella marknaden vill man vara väl förberedd och kunna gripa in effektivt mot alla former av motstånd.

Klasspolitik för socialism

Kommunisterna har inga andra intressen än det arbetande folkets – så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli. Mot kapitalets aggressiva politik för vi därför fram krav som skulle stärka hela det arbetande folkets läge.

  • Vi kämpar för reella lönehöjningar för det arbetande folket och kräver en indexering av lönen mot inflationen. När inflationen ökar måste lönerna öka lika mycket. Ökade levnadsomkostnader måste betyda ökade löner, så att inte bördan för krisen skjuts över på det arbetande folket.
  • Vi kämpar likaledes för en generell höjning av pensionen och denna höjda pensions indexeras mot inflationen. En värdig ålderdom är ett grundläggande krav.
  • Vi kämpar för en studielön för alla studenter och även dennas indexering mot inflation. Skuldbördan som tynger studenterna måste avskaffas och deras studier måste betraktas som en samhällelig investering.
  • Vi kämpar för ett omedelbart stopp för alla hyreshöjningar och därefter en generell sänkning av hyrorna för att möjliggöra för den breda massan av hyresgäster att använda sina pengar till annat.
  • Vi kämpar för ett avskaffande av momsen, eftersom den oproportionerligt slår mot samhällets fattiga. Det är en platt skatt på nästan alla konsumtionsvaror som drabbar de med minst pengar hårdast.
  • Vi kämpar för ett stöd till småföretagen som drabbas av den klasspolitik som förs av storkapitalet. Små- och egenföretagen måste lotsas igenom krisen istället för att offras för storkapitalets väl.
  • Vi kämpar för omedelbara subventioner av elpriserna. Elektricitet är en nödvändighet och den enorma ökningen av priser dränerar den arbetande befolkningens ekonomi.

I vetskap om att även om dessa krav realiseras, finns den stora fienden – kapitalismen – kvar, är vi också övertygade om att de skulle underlätta den omedelbara situationen för den arbetande befolkningen i Sverige. Den enda lösningen som på sikt skulle lösa situationen stavas socialism, för vilken vi samtidigt kämpar.

Front mot kapitalet

För att uppnå de krav vi ställt ovan krävs en stark organisation som står fri från alla andra politiska hänsyn och intressen än det arbetande folkets. Det krävs enhet mellan arbetarna och alla andra utsugna skikt – pensionärerna, tjänstemännen, studenterna och små- och egenföretagarna.

Endast förenade på grundval av gemensam kamp för sina egna intressen och krav i motsättning till kapitalet och kapitalismen kan dessa krav gå att realisera.

Det kräver också en politisk kamp mot alla de idéer och tankar som binder arbetarna vid kapitalismen, som bjuder in till samarbete med kapitalet och som förenklar att hela bördan för krisen läggs på de arbetandes axlar.

Som kommunister arbetar vi för att denna front ska kunna etableras. Genom att analysera läget, söka kontakt och föra fram klasskrav tar vi de steg vi kan ta och vi gör vad vi kan för att stärka kraften hos det arbetande folket.

Vi kan dock inte göra detta ensamma. För att rädda folket behövs folket. Därför kommer vi under nästa år att intensifiera arbetet mot den krigsvinter vi nu befinner oss och vi uppmanar hela det arbetande folket att under nästa år göra det viktigaste valet av alla: att kämpa tillsammans för hela det arbetande folket!

Ta därför kontakt med oss redan idag – tillsammans gör vi nästa år till ett kampens år!