Detta vill kommunisterna

Detta vill kommunisterna

Idag, mer än någonsin, behövs en kommunistisk stämma i Sverige. Sveriges Kommunistiska Parti har som mål att skapa ett socialistiskt samhälle som styrs av folkflertalets intressen och behov. Visionen är ett samhälle präglat av jämlikhet, gemenskap och solidaritet. För att nå detta mål behövs en fullständig omdaning av samhället. Detta innebär att folket måste äga viktiga företag och samhällstjänster, banker och försäkringsbolag. Vinsterna av produktionen, som idag försvinner i privata kassakistor, ska användas i hela samhällets intresse. Genom ägandet får folket direkt bestämmanderätt över samhällets utveckling och resursfördelning.

Högeroffensiv

Då arbetarklassen organisationer var starka, byggdes i Sverige ett samhälle med relativt stor social trygghet. I takt med högerkrafternas ökande inflytande har de tillkämpade rättigheterna kraftigt urholkats, medan högeroffensiven idag utan nämnvärt motstånd lägger Sverige under sig. Svenska arbetare och tjänstemän rutschar utåt i den europeiska löneligan och i det sociala försäkringssystemet har det rivits upp stora hål. Viktiga delar av den så kallade välfärden offras och den offentliga sektorn utsätts för nedskärningar och privatiseringar. Utbildning, sjukvård, barn- och äldreomsorg, som länge varit den svenska arbetarrörelsens skötebarn, styrs i dag i hög grad av marknadstänkande.

Fortsatt högerpolitik

Socialdemokraterna har fortsatt den av borgarna inledda nedskärningspolitiken, bland annat har de fattat beslut om sänkning av försäkringsskydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet och försämrat villkoren för deltidsarbetslösa. Genom falsk krismedvetenhet, ”Alla måste vara med och betala”, slår de hårt mot de redan fjättrade, inte minst mot pensionärer. Socialdemokratin och borgerligheten gör gemensam sak i en nyliberal syn på den ekonomiska politiken. En följd av den förda politiken är att en miljon människor är beroende av socialbidrag. Den offentliga sektorn attackeras obarmhärtigt, hundratusentals anställda inom, stat, kommuner och landsting har sparkats ut i arbetslöshet. Genom anpassningen till EU: s nyliberala politik tvingar staten kommuner och landsting till stora nedskärningar som drabbar vården av sjuka, utbildningsväsendet samt omsorgen om barn och åldringar.

Den högeroffensiv som allvarligt försämrat sociala och demokratiska rättigheter för svenska folket, far i dag fram över hela världen. Viktiga framsteg som de arbetande uppnått har raserats och stora delar av näringslivet har privatiserats.
I spåren följer kris, kaos, arbetslöshet och social utslagning medan armodet växer hand i hand med en enorm rikedom för fåtalet. Socialismen sammanbrott har slagit särskilt hårt mot tredje världens folk Vi kommunister ser ett klart samband mellan försämringar av det sociala och demokratiska rättigheterna i vårt land och krossandet av socialismen. Det internationella kapitalet möter folkens berättigade krav och behov om utveckling, oberoende och frihet, med hårdare utsugning, förtryck, svält, miljökatastrofer och krig.

Tillväxt, för vem..?

Den kapitalistiska tillväxtsjukan har medfört ordentlig tillväxt i företagens kassakistor. Allt färre personer skall producera allt mer, med en ökad utarmning av arbetskraften som följd.
Social oro och otrygghet breder ut sig medan makteliten söker lägga ansvaret för detta hos den enskilde individen som reduceras till en fuskande, tärande parasit. Stora grupper av lågavlönade, arbetslösa, långtidssjuka, pensionärer, ensamstående med barn och handikappade, får som tärande individer stå med skammen och betala för ”tillväxten”. Staten försöker med snabba beslut om nedskärningar och friserad statistik att komma undan problemet och de mest behövande och svaga grupperna faller genom försäkringssystemens
maskor.

Den enda tillväxt som stora delar av Sveriges befolkning får ta del av är tillväxten av arbetslöshet, som är den högsta på många år. De har att vänta sig en enorm tillväxt av socialbidragsberoendet liksom de med försämrad hälsa får stå för tillväxten av arbetsrelaterade sjukdomar. Det sker en tillväxt av förtidspensionärer och ungdomar som inte klarar av skolan. Allt detta medan det i Sverige sker en betydande tillväxt av miljonärer och miljardärer.

EU-angrepp på europeiska arbetarklassen

Vi kommunister ser EU som ett kraftigt angrepp på den europeiska arbetarklassens intressen. Syftet är att för gott röja undan alla hinder för marknadskrafterna och anpassa staternas ekonomiska och sociala politik, arbetsrätt och övrig lagstiftning till det internationella kapitalets behov. En strategi är att fortsätta utvidga EU: s territorium och inlemma nya länder i sitt välde. I Europa är nationalstaten ett hinder för monopolkapitalet, som vill avskaffa de europeiska staternas självbestämmande. När de nya staterna fastnat i det europeiska monopolkapitalets nät, kommer de aldrig loss om den förslagna EU-grundlagen antas – den sociala oron och otryggheten permanentas för folkflertalet i Sverige och i hela vår omvärld.

En strategi för utbyggnaden av EU har varit avreglering och avveckling av den offentliga sektorn samt godkännande av fortsatt hög arbetslöshet, som ett medel för att hålla nere löner och bekämpa facklig verksamhet. Utvecklingen av EMU har effektivt förstärkt utvecklingen av EU till en antidemokratisk byråkrati, bortom vanligt folks insyn och inflytande. Starka krafter är i rörelse för att utveckla EU som en militär maktfaktor. Det internationella monopolkapitalets krav på att ostört roffa åt sig profit, kan komma att hävdas med militära medel. Krigets vålnad kommer då åter att hemsöka Europa och övriga världen.

Vi för kampen mot den kapitalistiska marknadsekonomin som går till angrepp på folkmajoritetens levnadsvillkor.
Ingen varaktig förbättring av livsvillkoren i Sverige kan åstadkommas utan att folket skaffar sig politisk makt genom att tillskansa sig äganderätten över produktionssystemet och den finansiella sektorn.
Det finns gott om pengar i Sverige, de ligger bara i fel händer. För Sveriges Kommunistiska Parti är det självklart att den som äger landets produktionssystem också äger landet – vi vill att Sveriges produktionssystem ägs av Sveriges folk.

SKP kräver arbete och utveckling

Kamp mot arbetslöshet och allas rätt till arbete är i dag det viktigaste. Nationalisering av storföretag, banker och försäkringsbolag, ger bland annat utrymme för en stark och utbyggd offentlig sektor, 30 timmars arbetsvecka med full lön. Det möjliggör även lika lön för lika arbete, oavsett kön, liksom det öppnar för en sänkt pensionsålder. Vi arbetar för en utvecklad arbetslagstiftning samt en långsiktig planering av industripolitik i samhällelig regi. SKP: s mål är att Sverige går ur EU.

SKP kräver höjd levnadsstandard

Vi står för höjda reallönerna inom den privata och offentliga sektorn, på bekostnad av de privata bolagens vinster.
Vi är för skärpt beskattningen av bolag, aktiehandel och höginkomster, liksom för ökad skatt på arv och förmögenheter.
Vi ser en sänkning av löneskatterna på låginkomster vara en självklarhet.

SKP kräver social upprustning

Vi vill ha ett stopp på försäljning av offentliga tillgångar och privatisering av offentliga tjänster. Öka resurserna för barn och ungdom, bygg ut och förbättra skolan, barnomsorg, dagis och fritids åt alla barn. Vi vill vi arbeta för verklig jämställdhet mellan könen. Vi föreslår en planerad bostadspolitik med en statlig bostadsbank som ger sänkta hyror, slut på spekulation med mark och bostäder.

SKP vill bygga ut sjuk- och hälsovården i samhällets regi, höja och värdesäkra pensionerna och bygga ut äldreomsorgen. Vi vill omedelbart återställa försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet, till 90 procent.
Vi försvarar flyktingarnas jämlikhet och rätt till arbete, bostad, utbildning och individuell trygghet i Sverige, liksom vi vill stoppa rasism och nyfascism.

1 svar på “Detta vill kommunisterna

  1. […] En politik som ska vara för arbetarna måste vara tydlig: skärp beskattningen av bolag, aktiehandel, förmögenheter och höga inkomster – sänk den för låginkomsttagare. […]

Kommentarer är stängda.