Folkets väl går före storfinansens intressen

Arbete åt alla

Bygg ut och stärk den offentliga sektorn

Vård åt alla

A -kassan

Rättvisa åt pensionärerna

Mot diskriminering av kvinnor och kvinnovåld

Flykting- och invandrarpolitik

Bra och billiga bostäder åt alla

Skola och utbildning

Kulturen är en del av klasskampen

SKP tar klimathotet på allvar

Skattepolitik

Terrorlagar

Sveriges EU-medlemskap bygger på en lögn

Fred och solidaritet

Socialismen – SKP:s målsättning

Folkets väl går före storfinansens intressen

Allt för länge har storfinansens intressen fått gå före folkets behov, vilket resulterat i massarbetslöshet, utförsäljningar av gemensam egendom och tydlig försämring av den offentliga servicen. Kapitalets hämningslösa profitjakt har skapat en ekonomisk kris som folket nu får betala medan de ansvariga fyller sina fickor med pengar. Den nyliberala formen av kapitalistisk politik som bestäms av EU-byråkratin har i princip anammats av de båda politiska blocken i riksdagen. Oavsett om man röstar för en borgerligt eller en socialdemokratiskt ledd regering så får man samma vara.

Det är dags att rösta fram ett nytt alternativ, ett alternativ som vågar föra fram en ny politik som sätter folkets väl före storfinansens intressen. Det alternativet är Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Vi säger att det är dags att byta politik.

Tillbaka…

Arbete åt alla

Den enskilt viktigaste politiska fråga som SKP arbetar med, oavsett om det är valår eller ej, är kampen för arbete åt alla. SKP anser att rätten till ett arbete att gå till varje dag är en omistlig del i ett lyckligt liv. Att ha ett arbete innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, det innebär också att man varje dag är väntad och behövs. Det innebär att man är en del i en gemenskap. Att man är en omistlig del i ett socialt nätverk.

I ett kapitaliskt system förnekas människor ständigt denna rättighet. Den totala arbetslösheten i Sverige, antalet öppet arbetslösa plus antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, uppgår till drygt 10 % av arbetskraften. Arbetslösheten förväntas ligga kvar på samma nivå även 2011. Än mer förlamande blir dessa siffror om man betänker att de unga mellan 19 och 25 år är på väg mot en arbetslöshet på 30 %, och ännu högre 2011. Var tredje ungdom tvingas alltså att starta vuxenlivet med att inte behövas. Arbetslösheten är arbetarklassens värsta gissel och innebär ett mänskligt och ekonomiskt slöseri utan motstycke.

För att bekämpa arbetslösheten räcker det inte med att byta regering, det är politiken som måste ändras i grunden.

SKP presenterar därför en helt ny arbetsmarknadspolitik för att på allvar bekämpa arbetslösheten.

Sverige måste bedriva en aktiv och framtidsinriktad industripolitik, en industripolitik som inte förlamas av kortsiktighet. Allas rätt till arbete måste garanteras. För detta måste en regering, inte kvartalskapitalister gå i spetsen. De framtidsområden vi vill peka ut är miljö och energi. Den spårbundna kollektivtrafiken är i stort behov av upprustning. Det behövs nya banor, inte minst tåg som klarar Sveriges vinterklimat. Statliga Vattenfall måste ges i uppdrag att vara spjutspets när det gäller att få fram förnyelsebar och ren energi. Vi kan även tänka oss att staten garanterar sysselsättning genom att regionalt, efter respektive regions lokala förutsättningar, starta statliga basindustrier.

Vid sidan av en radikal industripolitik måste även en ny socialpolitik föras. Vård, skola och omsorg är i skriande behov av personal.

Under den kommande 10-årsperioden måste det skapas minst 500 000 nya jobb i Sverige. Det är fullt möjligt och realistiskt. Vad som krävs är en ny politik, en politik som SKP står för.

Allas rätt till arbete och utbildning kräver en ny politik. Första steget i förverkligandet av den politiken är att i höstens val rösta med kommunisterna.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Allas rätt till arbete och utbildning

En aktiv och framtidsinriktad industripolitik

Utbyggnad av statliga basindustrier

Satsningar på miljö- och energipolitik

Nej till bemanningsföretag

6-timmars arbetsdag

Försvara strejkrätten

Tillbaka…

Bygg ut och stärk den offentliga sektorn

Vårt land blir allt rikare samtidigt som vi får höra att vi inte har råd med vår välfärd, att den offentliga sektorn är en tärande del av samhället och att det privata näringslivet är bäst på att driva all verksamhet. Det är den offentliga sektorn som är motorn i vår ekonomi och de flesta nya arbeten som skapats i den privata sfären har tillkommit genom privatiseringar av offentlig verksamhet. Den nyliberala politiken har gjort att 100 000-tals människor har mist sina arbeten som i sin tur har resulterat i grava kvalitetsförsämringar, allt för att dämpa kapitalets omättliga profithunger.

Kommunisterna anser att en sådan politik är stöld av gemensam egendom.  Vi kommer att arbeta för att utförsäljningar och bolagiseringar av våra gemensamma tillgångar stoppas. Att den offentliga sektorn byggs ut. För att detta ska vara möjligt vill vi ta bort den lag som alla partier i riksdagen är rörande överens om – lagen om budgettaket – som omöjliggör en expansion av den offentliga sektorn. Vi kommer att sätta stopp för omorganiseringar och byråkratiseringar och i stället satsa pengarna på kvalitetshöjningar. Vi kommer att arbeta för att viktiga strategiska resurser och produktionsmedel som banker, el, tele och tung industri ska tillhöra staten för att kunna säkra de olika samhälliga behoven.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Utbyggnad av den offentliga sektorn

Stopp för privatiseringar och bolagiseringar av offentlig egendom

Avskaffande av byråkratiska regelverk som utgiftstaket

Riksdagen ska styra över politiken i Sverige, inte EU-byråkratin

Tillbaka…

Vård åt alla

Att man genom försäkringssystemet ska kunna få försörjning under sjukdom är en självklarhet i ett rättvist och solidariskt samhälle. Vi har genom skatter och avgifter själva betalat in till detta försäkringssystem som är precis det namnet säger, en försäkring. En försäkring kan aldrig betraktas som bidrag.

Grundtanken med sjukförsäkringen måste återupprättas. Ersättningen vid sjukfrånvaro ska vara 90 % av inkomsten genom den allmänna sjukförsäkringen. Den som blir sjuk ska inte straffas för tiden hon eller han inte kan jobba. Genom de skattesänkningar som regeringen infört straffas den som blivit sjuk ytterligare. Det så kallade jobbskatteavdraget innebär att den som är sjuk, liksom arbetslösa och pensionerade, tvingas betala en större andel av sin inkomst i skatt.

Ingen regering kan sätta upp datum för hur länge en sjukdom varar och hur snabbt ett tillfrisknande ska ske. Vi ska ha en individuellt anpassad rehabilitering där människan sätts i fokus och där återinträdet i arbetslivet ska anpassas efter den enskilda människans förmåga.

Läkarintyg ska vara avgörande som bevis för sjukdom. Vid misstanke om fusk ska inte sjukförsäkringen kunna undanhållas den sjuke förrän domstol avgjort skuldfrågan.

Ingen ska på grund av sjukdom fråntas sin försörjning. Sjukförsäkringen ska vara en trygghetsfaktor. Ett stabilt samhälle bygger på trygghet.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Ersättning vid sjukfrånvaro med 90 %

En sjukförsäkring som grundar sig på medicinska bedömningar av läkare med patientkontakt

En sjukförsäkring som ger individuellt anpassad rehabilitering

Avskaffande av alla byråkratiska normer i sjukförsäkringen

Inga karensdagar i sjukförsäkringen

Mot privatiseringen av vården, lika vård för alla

Tillbaka...

A -kassan

Högerregeringen har visat prov på en enorm medvetenhet och handlingskraft att slå sönder den svenska arbetsmarknaden. Den började med att slå sönder grundbulten i en anständig och sund arbetsmarknadspolitik, A-kassan. Första steget var att chockhöja avgifterna till A-kassan med två viktiga resultat som följd. Efter ett år hade 500 000 människor lämnat A-kassan samtidigt som A-kassan blivit kraftigt överfinansierad. Det innebar att regeringen omedelbart kunde ta 12 miljarder ur A-kassan för att sänka förmögenhetskatten. Det innebär att de arbetslösa har betalat de mycket rikas skattelättnader.

Andra steget i att förstöra A-kassan var att ständigt ändra kassans regler för utbetalning av ersättning till de arbetslösa. Denna taktik är bakgrunden till att arbetslösa nu får vänta ända upp till 7 månader för att få sin berättigade ersättning. Tredje steget för att slå sönder A-kassan var att sänka ersättningsnivåerna så mycket som möjligt vilket nu har lett till att 79 % av A-kassans medlemmar får mindre än 80 % av den tidigare lönen vid arbetslöshet.

Ersättningen vid arbetslöshet måste höjas kraftigt för att uppnå 90 % av den tidigare lönen. Det innebär att taket för ersättning måste höjas till 90 % av ett basbelopp, dvs. 39 000 kronor i månaden.

Ett meningsfullt medlemskap i en A-kassa ska ge ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Vi menar också att en anständig A-kassa är frivillig och att medlemskapet är billigt. Ingen ska av ekonomiska skäl tvingas vara oförsäkrad vid arbetslöshet.

A-kassan ska fungera som en omställningsförsäkring om man vid ofrivillig arbetslöshet är tvingad till vidareutbildning inom sitt gamla yrke eller att byta yrke eller bransch.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

En frivillig A-kassa

Avgiften till A-kassan fördelas solidariskt mellan samtliga A-kassor

Ersättningen höjs kraftigt för att uppnå 90 % av den tidigare lönen

Taket för ersättning höjs till 90 % av ett basbelopp

Ersättningen utbetalas senast 4 veckor efter att korrekt arbetsgivarintyg inlämnats till A-kassans handläggare

Slopande av karensdagar i A-kassan

Tillbaka…

Rättvisa åt pensionärerna

Landets nästan två miljoner pensionärer är med all rätt upprörda. Den inkomstgrundade pensionen sänktes med 3 % i år. Därtill får pensionärer betala ca 700 kronor mer i skatt varje månad av en pension på 14 000 kr än om de hade motsvarande summa i löneinkomst. Det är en följd av regeringens så kallade jobbskatteavdrag. Än orättvisare blir det om man jämför med de arbetsfria inkomsterna, som utdelning på aktier och andra profiter.

Den så kallade bromsen betyder för en genomsnittlig pensionär att pensionen sänks med 420 kr i månaden. Att bromsen träder in beror på att vårt pensionssystem numera bestäms av utvecklingen på aktiemarknaden. Inkomstpensionen placeras i AP- fonderna som med sjunkande aktiekurser förlorar i värde. Vid pensionsuppgörelsen fastställdes ett fast förhållande mellan tillgångar, aktiernas värde och skulder, dvs. pensionsutbetalningarna.

Dessutom har pensionärerna halkat efter sedan kapitalismens kris i början på 90-talet, då man började manipulera med olika index för att vältra över kostnaderna för krisen på arbetare och pensionärer. Kapitalisterna som orsakade krisen skulle gå skadelösa. Det är orimligt med ett pensionssystem som ska vara beroende av kapitalet och dess spekulationer.

Vi kan nu med all tydlighet se att det nya pensionssystemet som borgligheten och socialdemokraterna tvingade fram i samband med den tidigare nämnda krisen inte håller måttet och inte kan garantera våra äldre en trygg och bekymmersfri ålderdom.

Pensionärerna drabbas av de flesta problem som uppstår i samhället till följd av den omfattande privatiseringsvåg som härjar i Sverige. Många problem är en följd av beslutet om medlemskap i EU, och EU:s politiska mål är att avveckla i stort sett hela den offentliga sektorn och företag med statligt ägande. Vi uppmanar pensionärerna att i alla sammanhang och efter förmåga delta i kampen för ett rättvisst samhälle och i synnerhet för de krav som kommunisterna ställer.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Rättvis skatt

Ett nytt pensionssystem som inte bygger på kapitalets spekulation

En hemtjänst där den äldre har inflytande över utformningen

Fler särskilda boenden

Trygghetsboenden i alla kommuner

Förbud mot åldersdiskriminering

Sänkt pensionsålder till 60 år på grund av produktivitetsökning

Tillbaka...

Mot diskriminering av kvinnor och kvinnovåld

Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden som skedde i och med att hemmafrurollen försvann av privatekonomiska orsaker innebar att kvinnorna i första hand tog med sig hemarbetet ut på arbetsmarknaden. Vården och servicemarknaden, dvs. det som de skötte som hemmafruar. Lönesättningen blev därför låg och värdesattes ungefär som att kvinnorna skulle få lite extra fickpengar. Deltidsarbetet föddes också här. Hjälp till några timmar och Du får en slant för besväret.

SKP anser att dagens låglöneyrken inom vård och service måste uppvärderas då de är av central samhällsnytta och innebär stor fysisk arbetsbelastning. 50 % av LO-kvinnorna tvingas arbeta deltid men bör ha rätt till heltid för att kunna leva på egen lön. Likalönsprincipen ska inte enbart vara inskriven i kollektivavtalen utan även fungerar i verkligheten. 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för både kvinnor och män är både möjligt och nödvändigt i en stressig arbetsmiljö som har negativa konsekvenser för människors fysiska och psykiska hälsa och för familjesituationen.

Våld mot kvinnor och inom familjen är ett omfattande och allvarligt samhällsproblem som det är hög tid att åtgärda med alla till buds stående medel. Detta våld har inte minskat i omfattning trots de – ibland kanske valhänta – åtgärder som hittills förekommit.  Det är också på sin plats att notera att myndigheterna idag, både i Sverige och internationellt, inte prioriterar denna fråga som orsakar så mycket skräck, lidande och sorg och kostar samhället stora summor.

Statistiken visar att drygt 25 000 kvinnor utsätts för misshandel men mörkertalet är stort. Man uppskattar att endast vart femte fall anmäls till polisen. I genomsnitt 16 kvinnor misshandlas till döds varje år i Sverige, i världen en kvinna varje dag! I drygt 70 % av fallen misshandlas kvinnan av en närstående. Man kan notera att det år 2007 anmäldes nästan 13 000 sexualbrott som bl. a. inkluderar sexuellt ofredande, sexuellt tvång eller våldtäkt.

De som gör det stora arbetet är kvinnojourerna som arbetar ideellt med knapp ekonomi.  Under 2009 beräknas kvinno- och tjejjourer ha genomfört 131 676 stödåtgärder för kvinnor, tjejer och barn.

I det rådande råkapitalistiska samhällsklimatet är det naturligtvis lätt för män att ta ut sin frustration på de som är svagare – kvinnor och barn som inte kan försvara sig. De ökande klassklyftorna förbättrar icke situationen. Det är hög tid att politiskt ta högsta ansvar och prioritera denna allvarliga fråga.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Lika lön för lika arbete

Jämställdhetstänkande och könens absolut lika värde ska ingå i skolplanen redan från skolstarten

Kvinno- och tjejjourerna får starkt praktiskt ekonomiskt stöd från stat och kommun

Misshandlande partner ska dömas till behandling och terapi, då våldet oftast är missbruksrelaterat

Samhällets resurser byggs ut för att bryta det våld som sker inom familjen

Tillbaka…

Flykting- och invandrarpolitik

Miljontals människor i hela världen befinner sig på flykt undan svält och nöd, miljökatastrofer, krig, underutveckling och förföljelse. Bakom flyktingströmmarna ligger omätliga mänskliga tragedier och lidande för de som känner sig tvungna att lämna sina hem. Samtidigt innebär denna folkvandring sociala, politiska och ekonomiska spänningar och påfrestningar för flyktingarnas mottagarländer.

Så länge kapitalistiska marknadskrafter styr den internationella utvecklingen måste vi räkna med flyktingströmmar som ökar i takt med att klyftan växer mellan fattiga och rika länder. Problemen med denna folkvandring kan i grunden endast lösas genom kampen för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, likaberättigad och demokratisk utveckling för u-länderna och bred antiimperialistisk solidaritet.

Flyktingpolitiken måste därför sättas i samband med vårt lands bistånds- och utrikespolitik. Vår utgångspunkt är att varje människa vill leva och kunna utvecklas i sina hemtrakter. Därför måste alla politiska och ekonomiska ansträngningar vidtas för att folk inte ska tvingas på flykt.

Vi säger nej till arbetskraftsinvandring i de former och med de motiveringar som kapitalet och det politiska ledarskapet ger uttryck för. Det är inget annat än den gamla imperialistiska politiken de ger uttryck för. Plundra u-länderna på billig, högt utbildad arbetskraft för att själv kunna skära ner på anslagen för utbildning och skola. Vi ser det tydligt vad gäller läkare. Den högt utbildade arbetskraften behövs i utvecklingsländerna för att de ska kunna göra framsteg och komma tillrätta med elementära brister i sjukvården och utveckla produktionen. Vår högre levnadsålder motsvaras mer än väl av den ökade produktiviteten. Denna politik är ett beställningsverk av kapitalet för att kunna tillskansa sig högre profiter och fortsätta den imperialistiska plundringen och övervältra bördorna på det arbetande folket i våra länder och utvecklingsländerna.

Ekonomisk kris och sociala nedskärningar utgör också i Sverige i allt högre utsträckning en grogrund för invandrarfientlighet och rasism. Högerextrema kretsar utnyttjar situationen för att avleda missnöjet från de ekonomiskt och politiskt ansvariga för problemen och söker i stället stämpla flyktingar och asylsökande som syndabockar.

Rasism är ett brott mot mänskligheten och internationella konventioner.  Rasism kan och måste bekämpas med gemensam kamp.  Den gemensamma kampen är klasskampen. Arbetsplatser, fackföreningar och folkrörelser är våra gemensamma barrikader. Vår syn styrs av arbetarnas intressen och därmed av gemenskap och solidaritet.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

En humanitär flyktingpolitik och kortare handläggningstider

Stäng förvaren

Lika rättigheter oavsett etnicitet

Skärpt lagstiftning mot diskriminering och rasistiska brott

Nej till arbetskraftsinvandring

Tillbaka…

Bra och billiga bostäder åt alla

I SKP:s bostadspolitiska program kan man läsa följande:” Bostaden är en social rättighet och får aldrig bli en handelsvara”. Denna enkla mening ger vägledning för att finna en ny och ansvarsfull bostadspolitik. En politik som är raka motsatsen till den verklighet som dagens hyresgäster befinner sig i. Dagens situation på bostadsmarknaden präglas av spekulation och utförsäljning av allmännyttan. Regeringen har blåst under spekulationen genom att avskaffa fastighetskatten och mildrat reavinstskatten. Båda dessa åtgärder har bidragit till att ytterligare trissa upp bostadsspekulationen. Denna kasinoekonomi har lett till ett rekordlågt bostadsbyggande trots bostadsbrist och stor arbetslöshet bland Byggnads medlemmar. Samtidigt har priserna för bostäder drivits i höjden så att en mycket blygsam bostad kostar en större förmögenhet att köpa. Frågan är inte om, utan när nästa bostadskrasch kommer.

Kommunisterna har ett verksamt alternativ till dagens ockerpolitik. Bostadsmarknadens enskilt största problem är finansieringen av byggandet. Med en räntepolitik som ej går att överblicka blir problemen akuta. För att åtgärda detta problem föreslår kommunisterna att det inrättas en statlig bostadsbank, en bank vars enda uppgift är att till låg och fast ränta på lång sikt garantera byggandet. Detta är enda lösningen för att uppnå det socialpolitiska kravet att hyran för en bostad aldrig får överskrida 18 % av inkomsten. Det är också enda sättet för att trygga produktionen av hyresrätter för att därigenom garantera alla en tillgång till en bra och billig bostad.

SKP avvisar förslaget till ny hyressättningslag som slår sönder allmännyttan och gynnar fastighetsägarnas strävan efter marknadshyror.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

En statlig bostadsbank med låg och fast ränta inrättas. En bank som står under riksdagens kontroll

Bygg fler hyresrätter

Ett omfattande ROT-program (reparation, om- och tillbyggnad) för miljonprogrammets slitna lägenheter

Alla lediga lägenheter, kommunala som privata, ska fördelas via en obligatorisk och kommunal bostadsförmedling

Riksdagen måste inrätta ett bostadsdepartement med ansvarig minister

Tillbaka…

Skola och utbildning

Alla behöver en bra utbildning för att kunna vara delaktiga samhället och arbetslivet. För att nå upp till de krav som idag ställs för en bra utbildning måste skolan och dess personal få de resurser som behövs. Det går inte längre att göra nedskärningar inom skolan om eleverna ska nå upp till målen för en bra utbildning. En skolas ekonomi ska inte styras av antalet elever utan av elevernas behov. Personaltätheten måste ökas. Elevantalet i grupperna måste minskas. Elever med behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver för att klara sin skolsituation. Elever med invandrarbakgrund och svenska som andraspråk måste få de resurser som krävs för att integreras i skolan. Alla elever ska ha samma chans att få godkända betyg i alla ämnen.

Bolognaprocessen avspeglar EU: s syn på den högre utbildningen. Det är ett samarbete mellan 46 länder och det officiella målet är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft.  Det innebär att utbildningen skall underordnas ekonomin; marknaden och arbetsköparna i Europa får bestämma hur universiteten ska utvecklas och får på det viset ett avgörande inflytande på mål och medel för att nå kunskaper. Sverige anpassade sig till Bolognaprocessen i juli 2007 i samband med den så kallade högskolereformen. Studier och lärandet underställs målet att skapa profiter och utbildningen anpassas till en elit som under processen ska tilldelas större resurser och möjligheter att nå de uppsatta målen samt tillfälle och möjligheter till forskning.

”För envar som på grund av de sociala förhållandena fasthålles i en kroppsarbetares yrke och levnadsställning, vore det på intet sätt en vinning om han erhållit en lärds skolbildning, den skulle inte lyfta utan försvåra hans liv”, så krasst uttryckte borgerligheten sig i början av förra århundradet. Det är mycket av den inställning som återspeglar sig i Bolognaprocessen, men även i de strävanden som döljs under tal om skoltrötthet. Där man vill avskaffa den 12-åriga gymnasieskolan och ersätta den med yrkesskolor och därmed stänga vägar för vidareutbildning senare i livet.

Vi kommunister ser utbildning som en mänsklig rättighet och därför anser vi att all utbildning ska vara gratis både för oss som bor i Sverige och för utländska studenter. Den avgift som man nu vill börja ta ut för studerande som kommer från länder utanför EU/EES och Schweiz ser vi som ett sätt att börja ta ut avgifter för alla som skaffar sig en högre utbildning.

Studier är en del av den samhälliga produktionen och räknas som ett arbete i alla hänseenden utom ett, nämligen betalningen. Idag måste de studerande ta stora lån för att studera och blir på så vis skuldsatta under en stor del av livet. Vi kommunister menar att produktionen ställer så stora krav idag att högre studier och omskolning tillhör vanligheterna. Därför vill Kommunisterna att studielånet ersätts med en studielön.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Staten ska stå som huvudman för skolan

Nej till privatskolor

En skola som sätter eleven i fokus

Ökade resurser till skolan

Nej till sponsring av läromedel

Höj studielånet till 9 000 kr med siktet inställt på att omvandla det till en studielön

Tillbaka…

Kulturen är en del av klasskampen

Kulturen är en del av den klasskamp som präglar samhället. Kapitalet och nyliberalerna försöker framställa den som något klasslöst. De strävar efter att förvandla kulturen till en vara som kan säljas på en marknad, där enda kravet är att den skall vara ekonomiskt lönsam. Det är inte svårt att förstå vilken kultur som då blir förhärskande. Genom mördande reklam och likriktning kan de kommersiella krafterna befästa sitt klassherravälde även på kulturens område. Kulturen har enligt kapitalismens krafter och normer som första motto att tjäna pengar och vara ekonomiskt självbärande. Detta är i sanning en vrångbild av kulturens syfte om vi betänker att ordet kultur i dess vida begrepp och mångfald betyder odling och möjlighet att leva på egna villkor och kunna ha värderingar som sträcker sig både längre och högre än att vara ekonomiskt gångbara.

Högerextremisterna å sin sida försöker använda kulturen för att utså splittring inom arbetarklassen genom att framhålla ”svenskheten” som en norm för den acceptabla kulturen. Sverige är och har under många århundraden varit ett mångkulturellt samhälle. Försöken att ”försvenska” kulturen innebär ett förtryck av nationella minoriteter och den invandrade befolkningen, vilka under årens gång starkt har bidragit till Sveriges och den svenska kulturens utveckling.

SKP ser kulturen som en bärare av vår historia som ger möjlighet att förstå samtiden genom att vår historia görs tillgänglig. I dag göms det arbetande folkets historia undan medan företrädarna för klassamhället populariseras. Genom den kapitalistiska medie- och propagandaapparaten gestaltas och förhärligas systemets ”stora personligheter” och kungafamiljen, vilka således görs till bärare av historien.

Staten ska genom riksdagen ha det övergripande ansvaret för att den icke-kommersiella  kulturen ges anslag, utrymme och lokaliteter och att övrigt material ställs till förfogande för kulturutövare. Professionella kulturutövare ska likt andra arbetande människor genom löner säkras ekonomisk trygghet för att kunna fortsätta sina respektive kulturella arbeten och odlingar. Det ska också ges fler möjligheter till kulturstipendier i olika former.

Media är en viktig bärare och utvecklare av vårt kulturarv. Därför skall åtgärder vidtas för att främja dess mångfald och då inte bara den media som speglar kultur i snäv bemärkelse. Eftersom kulturen finns inom alla områden av samhället skall stödet också utgå till media som återspeglar samhället inom alla områden.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Ökat stöd till den icke- kommersiella kulturen

Nej till kultursponsring

Ändamålsenliga lokaler till utövare av konst och kultur

Kultur och konst som en integrerad del av skolan

Skydd av mångfalden inom konst och kultur

Krav på mångfald inom media

Tillbaka…

SKP tar klimathotet på allvar

Vi förespråkar en utbyggd kollektivtrafik med effektiva tvärförbindelser. Vi strävar också efter att sänka priset på färdbiljetten. Så ska täta turer och rimlig taxa uppmuntra resenärerna i våra storstadsområden till att avstå från att använda bilen.

Vi vill arbeta för att Sveriges tågnät skall tillbaka till en organisation under staten (SJ), däri skall också Trafikverket och Jernhusen ingå. På så vis får man en effektiv och väl organiserad verksamhet som kommer att gynna klimatet.

Vi vill satsa på forskning för att ta fram alternativa drivmedel till motortrafiken, däri ligger också en satsning på el-bilar. Vi ser inte att etanol är en hållbar lösning då den tär på livsmedelstillgången.

Sjöfarten bör återutbyggas till gagn för både transport av varor och människor, detta med tanke på Sveriges långa kuststräcka. Sjöfarten ska ha samma utsläppskrav som landfasta anläggningar.

SKP ska också arbeta för att Vattenfall upphör med att driva kolkraftverk.

Hårdare krav bör ställas på industrin så att det satsas fullt ut på energisparlösningar. Korta transportsträckor, och i viss mån byte från väg till räls, kan minimera utsläpp av koldioxid.

SKP vill satsa på ett väl utbyggt Arbetsmiljöverk värd namnet för att tillgodose anställdas behov av en trygg arbetsplats, genom en lagstiftning som kan sätta detta i verket.

SKP värnar om de kollektiva lösningarna till gagn för både människor och samhälle. Ett organiserat och planerat samhälle blir i slutändan mer klimatsmart.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Billigare och utbyggd kollektivtrafik i offentlig regi

Förstatliga tågtrafiken, nej till privatiseringar

Höghastighetståg som minskar inrikesflyg

Ökad forskning kring miljövänliga alternativ för transport

Nej till kolkraftverk

Sänkta gränsvärden för koldioxid

Bygg ut och förstärk Arbetsmiljöverket

Tillbaka…

Skattepolitik

Den skattepolitik som tillämpas idag bygger till stora delar på den skattereform som socialdemokraterna påbörjade 1990 men slutfördes av den borgerliga regeringen 1991. Den övergripande parollen för reformeringen av den då progressiva skatten var ”hälften kvar” vilket egentligen enbart berörde marginalskatterna eftersom dessa tidigare kunde överstiga 50 procent.

Syftet med skattereformen var att inleda demonteringen av den offentliga sektorn och genomföra förändringar i socialförsäkringssystemen, och att flytta kostnader från kapitalet till de arbetande.

Skatten på arbetsfria inkomster sänktes drastiskt genom att separeras från arbetsinkomster.

Skattesystemet underordnades kraven från kapitalisterna och deras strävan efter högre profiter.

Med en intensiv propaganda om Sverige som ett land som dignade under skattetrycket fick de sin vilja och mer därtill genomförd. Ville man sänka skattetrycket, mätt som andel av BNP (bruttonationalprodukten), kunde man t.ex. ha skattebefriat pensionärerna, A-kassan eller sjukförsäkringen. Vi hade då förmodligen hamnat på ett lägre skattetryck än högerns drömland USA.

Skatten har alltid använts som ett vapen i den ideologiska kampen mot kollektiva lösningar. Självklart sjunker skattetrycket om var och en själv betalar för sjukvård och alla andra reformer som arbetarklassen genom hård kamp lyckats tilltvinga sig. Men det arbetande folket i Sverige har valt de kollektiva lösningarnas väg.

Kommunisterna vill fortsätta denna väg. Vi behöver en ny skattereform, en skattereform som bygger på att källan till all rikedom beskattas – produktionen.

En beskattning av produktionen överensstämmer väl med Sveriges historiska traditioner; allt ifrån bågaskatten där varje person över 15 år som kunde spänna en pilbåge avkrävdes ett ekorrskinn, till kopparskatten där 25 % av värdet av den brutna kopparen skulle levereras till staten.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Införande av produktionsfaktorskatt

Beskatta kapitalet och arbetsfria inkomster

Skatt på kommersiella byggnader, nej till skatt på bostäder

Tillbaka…

Terrorlagar

Sveriges följsamhet gentemot de ledande imperialistiska stormakterna har lett till att det under en tid, i synnerhet sedan den 11 september 2001, har genomförts så kallade terrorlagar. Lagar som syftar till att stärka övervakningen av medborgarna i Sverige. FRA- och datalagringslagarna, men också lagar som ger myndigheterna möjligheter att använda militären för polisiära uppgifter är en kränkning av integriteten och ett hot mot de mänskliga rättigheterna.

Terrorism är en företeelse som existerar, den utövas av enskilda extrema grupper men också av stater. Den ”kamp mot terrorismen” som drogs igång efter den 11 september 2001 betraktas av de imperialistiska staterna som ett krig och genom den svenska följsamheten är statsmakten och dess säkerhetsorgan då inbegripna i ett krig mot de egna medborgarna.

Det är en allvarlig situation när Sverige genomför lagar som inte bygger på en analys av vad som är nödvändigt för att skydda svenska intressen, utan genomförs för att tillfredsställa imperialistiska intressen att kunna dominera och behärska andra länders tillgångar och territorier.

USA:s krig mot terrorismen har orsakat två blodiga krig, i Irak och Afghanistan.

Bakslaget för de mänskliga rättigheterna är omfattande vilket även drabbat svenska medborgare och personer med bostadsort i Sverige. Bakslaget riskerar att bli permanent och rättsäkerheten avskaffas om inte dessa ”terrorlagar” snarast avskaffas. Dagens teknik ger möjligheter till övervakning som inte är acceptabla med dessa lagar. I Danmark föreslås att alla bilar skall utrustats med GPS för debitering av vägskatt men samtidigt kan alla invånares rörelser följas. I Sverige använder redan kommersiella krafter riktad reklam via SMS – när du närmar dig en butik får du ett SMS med reklamerbjudande. Många delar av den nya tekniken kan direkt flyttas över till övervakningssystem.

Sveriges hade redan tidigare fullt tillräckliga lagar för att kunna förhindra terrorism och grov brottslighet, det räcker med den vanliga lagstiftningen. Vi har inget behov av parallella rättssystem som har blivit följden, ett hemligt där inte ens den åtalade och hans eller hennes advokat får del av alla utredningsuppgifter och ett annat som är mer öppet.

De nya lagarna kommer främst att användas mot sociala rörelser och människor som organiserar sig för samhälliga förändringar.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Avskaffa terrorlagarna som kränker de mänskliga rättigheterna

Avskaffa alla de lagar som kränker den personliga integriteten

Garantera de mänskliga rättigheterna – inte bara i ord

Tillbaka…

Sveriges EU-medlemskap bygger på en lögn

Inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU uppmanade SKP Sveriges arbetare och tjänstemän att rösta nej till medlemskap. SKP ansåg då som nu att EU är ett projekt som står i direkt strid med det arbetande folkets intressen. En bärande del i EU-politiken, varnade SKP för, är att man över nationsgränserna lagstiftar om att medlemsländerna skall bedriva en nyliberal ekonomi. En ekonomi som präglas av att man slaktar den offentliga välfärden samt att man privatiserar all gemensam egendom. Det socialdemokratiska partiet som var och är varma anhängare av den politiken anförde undantagsavtal som skulle slutas mellan EU och Sverige som sitt viktigaste skäl för ett Ja till unionen. Undantag som skulle ge Sverige rätt att av folkhälsoskäl behålla Systembolaget samt att den svenska modellen på arbetsmarknaden med kollektivavtal också skulle garanteras i framtiden. Rätten att behålla de svenska kollektivavtalen sågs av socialdemokraterna som en stor framgång då den rätten egentligen var oförenlig med medlemskapet. De svenska socialdemokraterna förstod tillsamman med EU:s förhandlare att det skulle vara omöjligt att få med den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen för ett Ja till medlemskap utan rätten att behålla det svenska kollektivavtalet.

Efter det skandalomsusade skolbygget i Waxholm misslyckades Byggnads och Elektrikerförbundet med att teckna ett kollektivavtal för den lettiska arbetskraften. EG-domstolen meddelade i december 2007 att kravet att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av de svenska kollektivavtalen stred mot EU:s lagstiftning och att utländska företag som enligt utstationeringsavtalet arbetar i Sverige inte behöver följa gällande kollektivavtal.

Domstolen förkunnade alltså att I Sverige gäller inte kollektivavtalen och man bötfällde Byggnads och Elektrikerna för att de hävdat just det som angavs som skäl för att rösta ja till medlemskapet. Sålunda meddelade man att även den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av EU:s nyliberala ekonomi. Med lönedumpning och företagens oinskränkta makt som följd.

SKP menar att den lagstiftning som tillämpas i Sverige ska utformas i Sveriges riksdag, oavsett om lagstiftningen gäller den ekonomiska politiken eller arbetsmarknadspolitiken.

För att återta de demokratiska beslut som nu överlämnats till Bryssel kräver SKP att Sverige lämnar EU.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Sveriges utträde ur EU

Att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

Tillbaka…

Fred och solidaritet

Sverige har ett långt förflutet som alliansfritt land som, om så behövts, har ställt upp för fredsbevarande insatser i FN:s regi. I och med inträde i EU har Sverige spelat bort möjligheten att själv bestämma över sin säkerhetspolitik. Vi är nu uppbundna av överstatliga lagar som på alla andra områden. Med förevändningar om att skapa demokrati, värna mänskliga rättigheter eller sprida europeiska värderingar sopar EU banan för det globala kapitalet även utanför EU:s gränser. Sverige har på det viset tjänat imperialismen i f.d. Jugoslavien och tjänar den i Afghanistan.

NATO som aldrig har varit någon försvarsorganisation agerar som kapitalets järnnäve. Dess norra flank är ännu delvis öppen och därför utsätts Sverige och Finland för utpressning om Nato- medlemskap. Medan den allmänna opinionen är avvisande har olika regeringar svarat med smyganslutning som ”Partnerskap för fred”, samövningar med NATO på svenskt territorium, standardisering av krigsmateriel, representation hos NATO:s huvudkvarter i Bryssel och slopandet av den allmänna värnplikten. Ett medlemskap i NATO innebär att hamna under ett kärnvapenparaply.

Världsfreden hotas främst av USA:s anspråk på global dominans. SKP arbetar även för fredens skull för proletär internationalism och för solidaritet med Kuba, Vietnam och Nordkorea, med Latinamerikas Alba-länder och folken i Palestina, Irak och Iran.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Sveriges alliansfrihet

Omvandling av vapenindustrin till civil produktion

Nej till yrkesarmé, ja till allmän värnplikt

Inga svenska soldater i Afghanistan

Inget svenskt deltagande i USA:s krigspolitik

För kärnvapenavrustning

Stärka arbetarklassens internationella solidaritet

Tillbaka…

Socialismen – SKP:s målsättning

Kampen för reformer är en nödvändighet för att förbättra livssituationen för många i Sverige men en sådan kamp kan trots allt inte lösa grundläggande problem som arbetslöshet, miljöförstöring och krig, problem som föds ur det kapitalistiska samhällssystemet. Vad som behövs är en revolutionär omdaning av samhället som leder till socialism och denna omdaning kan endast genomföras genom politisk och ideologisk kamp. Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) anser förvisso att det är viktigt att människor deltar i val och använder sin röst för att göra sig hörda, men samtidigt ser vi att det politiska etablissemanget vill reducera all politisk kamp till att rösta vart fjärde år och ger den borgerliga parlamentarismen en överdriven betydelse. Vi kommunister vet att den kamp som förs utanför parlamentet är viktigare eftersom den sätter press på de politiska makthavarna. Det innebär att de arbetande måste organisera och skola sig för att känna igen sin antagonist men också för att förstå vilken politisk lösning som är den rätta i dessa tider av politiskt schackrande och bondfångeri.

Delar ni SKP:s politiska värderingar, ta då den valsedel som är märkt Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) när det är dags att rösta, men framför allt gå med i partiet så kan vi tillsammans skapa en bättre framtid för det arbetande folket.

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) är en röst för trygghet och framtid.

Tillbaka…