Stadgar för Sveriges Kommunistiska Parti

§ 1. SKP är arbetarklassens medvetna, organiserade och organiserande förtrupp i kampen för att lösa dess historiska uppgift.

Denna uppgift består i att som social huvudkraft och i samarbete med andra delar av det arbetande folket avskaffa det kapitalistiska utsugarsystemet och därmed imperialismen, samt i att bygga ett socialistiskt samhälle fritt från utsugning och förtryck.

Partiets ideologiska grundval är marxism-leninismen och den proletära internationalismen. Partiet har inga från arbetarklassen skilda intressen och det verkar i enlighet med den kommunistiska rörelsens och det arbetande folkets bästa traditioner för en revolutionär omvälvning av det kapitalistiska samhället.

I denna sin kamp söker partiet att organisera det arbetande folket på revolutionär basis i kamp mot kapitalismen.

§ 2. Medlemskap. 

Mom.1 Partiet bygger på frivillig och individuell anslutning av medlemmar.

För medlemskap i partiet erfordras godkännande av dess program och stadgar, att efter förmåga aktivt deltagande i partiarbete, att medlemmen i stadgeenlig ordning underordnar sig fattade beslut, samt regelbundet erlägga partiavgift.

Därtill förväntas medlemmen verka för en sund andlig och fysisk kultur genom att exempelvis avstå från droger och en överdriven alkoholkonsumtion.

Mom. 2 Ansökan om medlemskap görs hos grundorganisation på hemorten. Dess styrelse har med förslag om till- eller avstyrkan förlägga densamma för avgörande på medlemsmöte.

Om grundorganisation inte finns på sökandes hemort skall distriktsstyrelse hänvisa vederbörande till närmast geografiskt lämplig partiorganisation.

Mom.3 Vid beviljande av medlemskap för ledande personer från andra partier och organisationer fattar partistyrelsen, i samråd med berörd grundorganisation, beslut om medlemskap. Krav på kandidatmedlemskap och genomgångna studier gäller även här.

Mom 4 För medlemskap i partiet erfordras genomgånget kandidatår, under vilket kandidatmedlemmen deltar i partiets aktiviteter samt genomgår partiets grund- och fördjupningskurs. Under kandidatåret utses en kontaktperson för kandidatmedlemmen. Denna ska stå i kontinuerlig kontakt med kandidatmedlemmen och vara behjälplig för att förbereda kandidatmedlemmen för ett fullvärdigt medlemskap i partiet.
Kandidatmedlem äger inte rösträtt vid partiets möten. Medlemsavgiften för kandidatmedlemmen är halverad i förhållande till fullvärdiga medlemmar.
Grundorganisation om sådan finns har rätt att besluta i samråd med arbetsutskottet, om tidigare inträde i de fall där detta bedöms som nödvändigt och möjligt.

Mom. 5 Medlem skall verk för:

att på arbetsplats och i annan daglig verksamhet stärka enigheten för arbetarklassens intressen och främja kamratliga förhållanden i kampen mot kapitalismen.

att aktivt arbeta i fackliga och andra intresseorganisationer

att stödja och medverka i organisationer och rörelser som kämpar för fred, internationell solidaritet och förståelse, utveckling av andlig och fysisk kultur liksom en förbättrad miljö och en levande hembygd.

att förklara partiets politik

att deltaga i möten och annan av partiet organiserad verksamhet.

att öka sina kunskaper genom att tillägna sig marxism-leninismens lära samt läsa och understödja partiets press och litteratur.

att sätta sig in i motiven till fattade beslut och iakttaga den kollektivitet och disciplin som är nödvändig för att genomföra dessa.

att uppträda på ett sådant sätt gentemot arbetskamrater, i föreningsverksamhet och i det privata livet som är personligt hedrande och till gagn för partiet

att vid innehav av förtroendeuppdrag, inom och utom partiet, söka motsvara det personliga och politiska ansvar som detta innebär.

att noggrant iakttaga rapportskyldigheten till berörda partiorgan.

Mom.6 Medlem har rätt och skyldighet:

att på sin grundorganisations möten och som ombud på konferenser och kongresser öva inflyttande på verksamheten.

att oberoende av ålder,  kön, socialt ursprung, yrke, etnicitet eller nationalitet deltaga i val inom partiet och själv kunna väljas till olika funktioner och uppdrag.

att utöver rätten att ställa förslag till medlemsmöte i grundorganisation och motionledes rikta sig till konferenser och kongress, kunna vända sig direkt till kretsstyrelse, distriktsstyrelse och partistyrelse med synpunkter och förslag.

att påtala brister i partiet och att uppvisa ett kritiskt förhållningssätt i diskussioner och debatter. I händelse av att medlem vill rikta kritik mot högre organs beslut står de interna kanalerna till förfogande. Partiets livsluft är den kritiska diskussionen och medlemmen ska aktivt deltaga i den.

§ 3. Demokratisk centralism

Partiet skall verka i enlighet med den demokratiska centralismens princip så att alla medlemmar och organ som en enhet samordnar sina aktiviteter för dess program, strategi och taktik.

Den demokratiska centralismen innebär:

att alla ledande partiorgan utses genom val, sålunda att grundorganisations styrelse och revisorer väljs direkt på allmänt medlemsmöte, krets- och distriktsorganisations styrelse och revisorer väljs på årskonferens och partistyrelse och revisionskommitté väljs av partikongress.

att alla styrelser själv konstituerar sig.

att varje ledande partiorgan är förpliktat att periodiskt avlägga rapport och räkenskap inför det organ som valt det och till högre organ

att varje partiorgan, som representerar ett visst område, är överordnat alla organ som representerar delar av detta område, samt att högre partiorgans beslut är bindande för lägre. Det innebär att partistyrelse kan korrigera eller upphäva lägre partiorgans beslut

att alla beslut föregås av kollektiv behandling och fattas med enkel majoritet.

att minoriteten underordnar sig majoriteten.

§ 4. Partiets grundorganisation

Mom.1 Grundorganisation bildas av minst tre medlemmar inom samma arbetsplats, bostadsområde, ort eller kommun efter samråd med krets- och/eller distriktsstyrelse.

Huvuduppgiften är att bilda grundorganisationer på arbetsplatser. Om skäl föreligger kan grundorganisation bildas inom bransch.

Utskott kan väljas för bestämda arbetsuppgifter.

Mom. 2 Grundorganisationens uppgift är:

att samordna och leda medlem­marnas verksamhet på grundval av partiets program och fattade be­slut.

att ha en regelbunden mötesverksamhet.

att i kritisk och självkritisk anda diskutera alla viktiga frågor.

att göra partiets politik och målsättning känd genom ett systematiskt arbete för att sprida partiets litteratur och tidningar.

att värva nya medlemmar, rösta in sådana på medlemsmöten, inkassera medlemsavgifter, bygga upp en god ekonomi, i demokratiska former välja ombud till kretskonfe­rens, distriktskonferens, parti­kongress m.m. organisera och stimulera studier samt ha rätten att tillrättavisa eller utesluta medlemmar.

att under årets första kvartal genomföra årsmöte som behandlar den gångna verksamheten, antar arbetsplan för kommande verksamhetsår, väljer styrelse som själv konstituerar sig, revisorer och valberedning samt, om så anses nödvändigt, suppleanter för dessa.

att i den ordning partistyrelsen beslutar rapportera om verksamheten till högre partiorgan och förverkliga av dessa fattade beslut.

Mom. 3 Kommunfullmäktigegrupp är underställd grundorganisation där denna omfattar hel kommun.

Mom. 4 Grundorganisation på arbetsplats eller inom bransch skall vid val av eller inom bransch skall vid val av namn klart markera att den är en kommunistisk sådan som inte får förväxlas med facklig organisation.

Mom. 5 Vid behandling av förseelse som medlem gjort sig skyldig till, skall utöver vad som sägs i § 2, beaktas:

att denne har rätt att själv närvara.

att denne kan överklaga beslut till överordnade partiorgan och till partiets centrala revisionskommitté med kongress som slutgiltigt organ.

§ 5 Partiets kretsorganisation.

Mom.1 Där så är lämpligt sammansluts grundorganisationer på arbetsplatser, inom branscher och bostadsområden till partikrets.

Partikretsens uppgifter är att samordna och leda grundorganisationernas verksamhet på grundval av partiets program och fattade beslut.

Kretsens högsta beslutande organ är årskonferensen som genomföres under årets första kvartal.

Årskonferensen består av grundorganisationernas på medlemsmöten valda ombud, styrelsens ledamöter och revisorer.

Ombuden till kretskonferensen väljs av de anslutna grundorganisationerna i enlighet med den representationsordning som fastställs av kretsstyrelsen.

Anmälan om årskonferens tillställes distriktsstyrelse senast fem veckor förre konferensen, och kallelse till kretskonferens skall utsändas till grundorganisationerna senast tre veckor före dess hållande.

Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt tillkommer ombud och styrelsens ledamöter, de senare dock ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet. Förslags och yttranderätt har revi­sorer.

Partikrets kan ordna såväl offentliga möten som medlemsmöten liksom konferenser och studier.

Mom. 2 Årskonferens med parti­krets har till uppgift att behandla den gångna verksamheten, fast­ställa arbetsplan för kommande verksamhetsår, samt välja styrelse som själv konstituerar sig, revisorer och valberedning samt, om så anses nödvändigt, suppleanter för dessa.

Mom. 3 Kommunfullmäktigegrupp är underställd kretsstyrelse där krets omfattar hel kommun.

Mom. 4 Kretsstyrelse har till uppgift:

att leda kretsens politiska och organi­satoriska arbete och verka för ge­nomförandet av på årskonferen­sen fattade beslut.

att välja utskott med rådgivande funktioner för olika arbets- och ämnesområden.

att i den ordning som beslutas rapportera om verksamheten till högre partiorgan och förverkliga av dessa fattade beslut.

§ 6 Partiets distriktsorganisation

Mom.1 Partidistrikt verkar inom område som fastställs av partistyrelse i samråd med berörda grund- krets- och distriktsorganisationer.

Distriktets uppgift är att samordna och leda grundorganisationernas och kretsorganisationernas verksamhet på grundval av partiets program och fattade beslut.

Distriktets högsta beslutande organ är årskonferensen som genomföres under årets sista kvartal.

Årskonferensen består av grundorganisationernas på medlemsmö­ten valda ombud, distriktsstyrelsens ledamöter och revisorer.

Ombuden till distriktskonferensen väljs av de anslutna grundorganisationerna i enlighet med  representationsordning som fastställs av distriktsstyrelsen.

Anmälan om årskonferens tillställes partistyrelse senast åtta veckor förre konferensen, och kallelse till densamma skall utsändas till grundorganisationerna senast sex veckor före dess hållande.

Motioner till distriktskonferensen skall vara distriktsstyrelsen tillhanda i den ordning denna beslutar.

Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt tillkommer ombud och styrelsens ledamöter, de senare dock ej rösträtt ifråga om ansvarsfrihet. Förslags och yttranderätt har revisionskommitténs ledamöter.

Partidistrikt kan ordna såväl offentliga möten som medlemsmöten liksom konferenser och studier.

Mom. 2 Partidistriktets årskonferens har till uppgift:

att behandla den gångna verksamheten, fastställa politisk, organisatorisk och ekonomisk arbetsplan för kommande verksamhetsår, vägleda medlemmarnas verksamhet i massorganisationer, granska och leda medlemmarnas verksamhet i kommunala församlingar. Välja styrelse som själv konstituerar sig, revisionskommitté och valberedning och om så anses nödvändigt, suppleanter för dessa.

Mom. 3 Distriktsstyrelse har till uppgift:

 att leda distriktets politiska och organisatoriska arbete och verka för genomförandet av på årskonferensen och av överordnade organ fattade beslut.

att i samråd med partistyrelse anställa funktionärer.

att välja utskott med rådgivande funktioner för olika arbets- och ämnesområden.

att i den ordning partistyrelsen beslutar rapportera om verksamheten till partistyrelsen och förverkliga av denna fattade beslut.

Mom. 4 Landstingsgrupp är underställd distriktsstyrelse.

Mom. 5 Revisionskommittén är partidistriktets kontrollerande organ mellan årskonferenserna. Utöver granskning av partidistriktets räkenskaper och kontrollen av beslutens genomförande har den att behandla och yttra sig till de frågor som enskilda medlemmar, organisationer och partiorgan vill ha prövade.

§ 7. Partiets riksorganisation

Mom. 1 Kongress är partiets högsta organ.

Mom. 2 Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år. Extra kongress inkallas om grundorganisationer som representerar en tredjedel av partiets medlemmar så begär, eller om partistyrelsen så beslutar.

Extra kongress kan endast besluta i frågor för vilken den sammankallats.

Mom. 3 Ordinarie partikongress har till uppgift:

att behandla partistyrelsens och revisionskommitténs rapporter, föreliggande motioner och förslag, program- och stadgefrågor, fastställa partiets politiska, taktiska och organisatoriska grundlinje samt bestämma antalet ledamöter och suppleanter i och välja partistyrelse och revisionskommitté, vilka själva konstituerar sig.

Mom. 4 Rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt tillkommer ombud och partistyrelsens ledamöter, de senare dock ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet. Förslags och yttranderätt har revisionskommitténs ledamöter.

Mom. 5 För förberedelse av ordinarie kongress gäller:

att partistyrelsen beslutar om tid och plats för densamma och utfärdar kallelse minst fem månader före dess hållande.

att partistyrelsens förslag i program- och stadgefrågor utsändes med kallelsen.

att motioner skall vara partistyrelsen tillhanda senast tre månader före kongress

att partistyrelsens utlåtande över motioner utsändes senast fyra veckor före kongress.

att grundorganisation har rätt att välja ombud enligt av partistyrelsen beslutad proportion till senaste redovisade medlemsantal sex månader före kongress

att valberedning tillsätts av partistyrelsen och partidistrikten, enligt av partistyrelsen fastställd ordning vid kongressens kallande.

att nomineringstiden för kongressens val utgår en månad innan kongressen

Mom. 6 Partistyrelsen leder partiets politiska och organisatoriska verksamhet mellan kongresserna.

Partistyrelsen sammanträder minst två gånger årligen, fastställer antalet ledamöter i och väljer inom sig arbetsutskott.

Den av partistyrelsen valda ordföranden, vice ordföranden och partisekreterare ingår i detta.

Partistyrelsen utser ledamöter till sådana centrala organ och utskott som behövs. Om tiden ej medger utses sådana av arbetsutskottet för senare godkännande av partistyrelsen. Riksdagsgrupp är underställd partistyrelse.

Arbetsutskottet leder partiets dagliga verksamhet, anställer inom ramen för partistyrelsens beslut funktionärer samt upprättar effektiva kontakter med av partiet ägda eller närstående företag, liksom med ungdomsförbundet.

Mom.  7 Vid åsidosättande av det förtroende partistyrelseledamöterna fått av kongressen har partistyrelsen i första hand rätt att vända sig till revisionskommittén, som har att utreda varför ledamoten inte lever upp till förtroendet.

Sker ingen förbättring eller finns ingen legitim anledning har partistyrelsen rätt att suspendera partistyrelseledamot till dess situationen är utredd. Beslut av denna sort måste tas med två tredjedelars majoritet och den ledamot som suspenderingen handlar om har rätt att närvara och försvara sig.

Mom 8. Partistyrelseledamöter är skyldiga att delta på partistyrelsens ordinarie möten och utföra de uppgifter som där åläggs dem. Varje partistyrelseledamot ska tilldelas ett ansvarsområde och ingen ledamot ska sakna arbetsuppgifter. Kontinuerlig rapportplikt föreligger till både partistyrelsen och arbetsutskottet. Partistyrelsen och arbetsutskottet kan vid behov lätta dessa skyldigheter.

Mom. 8 Revisionskommittén är partiets granskande organ mellan kongresserna. Utöver granskning av partiets räkenskaper skall kommittén kontrollera alla besluts genomförande, och ta ställning till eventuella brott och avvikelser mot program eller stadga. Dessutom skall kommittén behandla och yttra sig till frågor som enskilda medlemmar, grundorganisationer och partiorgan vill ha prövade.

§ 8. Nomineringar och val

Mom. 1 Vid val av styrelse och revisorer för partiorgan på olika nivåer gäller:

att styrelse tillser att medlemmarnas förslagsrätt tillgodoses.

att de röstberättigade delges valberedningens förslag samt övriga nominerade.

att sluten omröstning företas om en röstberättigad medlem/ombud så begär.

att mer än hälften av avgivna röster erfordras för att bli vald.

Mom. 2 Vid fastställande av kandidatlistan inför allmänna val gäller:

att grundorganisations eller kretsorganisations styrelse tillser att medlemmarnas förslagsrätt tillgodoses vid upprättande av kandidatlistor till kommun- och kyrkofullmäktigeval.

att de röstberättigade delges valberedningens förslag och övriga nominerade.

att sluten omröstning företas om en röstberättigad medlem/ombud så begär.

att mer än hälften av avgivna röster erfordras för att bli uppsatt på kandidatlista.

att distriktsstyrelse tillser att medlemmarnas förslagsrätt tillgodoses vid uppställande av kandidater till landstings- och riksdagsval.

att fastställande av dessa listor sker vid valkonferenser där valda ombud och styrelsens ledamöter är röstberättigade.

att sluten omröstning företas om ett ombud så begär.

Mom. 3 Sluten omröstning i andra frågor än de som gäller olika slags personval företas om så begärs.

§ 9 Allmänna bestämmelser.

Mom. 1 Styrelse för grundorganisation, krets, distrikt och parti beslutar om möte, konferens eller kongress skall vara offentlig.

Mom. 2 Kongress beslutar om utformningen av medlemsbevis samt om medlemsavgifts storlek, avgiftsterminer och fördelning mellan olika partiorgan. Dock kan partistyrelse besluta om ändrad avgift när särskilda omständigheter så kräver.

Mom. 3 Högsta beslutande organ inom grundorganisationen, krets och distrikt har rätt att inom ramen för partistadgarna utforma konkreta regler för verksamheten. Sådana regler kan gälla i vilken utsträckning suppleanter skall väljas, normerna för representation vid konferenser, tillsättande av utskott och arbetsgrupper m.m.

Mom.  4 Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av ledamöterna är närvarande.

Mom.  5 Vid upplösning av grund-, krets-, eller distriktsorganisation överförs tillgångarna till närmast högre partiorgan.

§ 10 Stadgarnas giltighet.

 Mom. 1 Dessa stadgar kan endast ändras av kongress.

Mom. 2 Kongressbeslut i stadgefrågor träder omedelbart i kraft