SKP:s syn på kapitalismens kris

Kapitalismen är i kris och krisen blir allt djupare och mer världsomspännande. Detta leder till mycket allvarliga konsekvenser som arbetslöshet och fattigdom för miljontals människor.
Vår borgerliga regering försöker fortfarande lugna oss med fraser om att Sverige står välrustat i den kapitalistiska krisen. Dock pekar varslen för tusentals arbetare på Volvo, ett av landets industriella flaggskepp, samt ytterligare tusentals i dess kölvatten på att Sverige inte är något undantag.
Regeringar rycker ut för att rädda banker och finansbolag. Om inte arbetarklassen betalade för bankernas överlevnad skulle de idag befinna sig i konkurs. Bankerna får miljardinjektioner och underställs en viss statlig kontroll under en begränsad tid. Andemeningen är att ”nationalisera”
förlusterna och omfördela bankernas hotande konkurser på hela folket. När den ekonomiska situationen har stabiliserats skall dock de sanerade finansinstituten återlämnas till storkapitalet och kommande vinster även i fortsättningen vara privata. Arbetarklassen får inte tillbaka de miljarder den fråntagits.

Krisen kom inte som en blixt från en klar himmel
Vår utgångspunkt är att finanskrisen inte i första hand vållats av enskilda, speciellt giriga direktörer eller obetänksamma långivare, utan handlar om ett systemfel som endast kan elimineras genom systemförändringar. Självklart måste finanshajarnas girighet och kriminella spekulationer fördömas men den egentliga orsaken till denna globala och farliga kris är det kapitalistiska systemet.
Kapitalism har alltid inneburit spekulation men med de nya globala förutsättningarna har spekulation blivit kapitalets viktigaste vinstmaskin som genomsyrar alla områden inom ekonomi och politik. På grund av ofantliga anhopade vinster inom de stora koncernerna har finansspekulation i stället för produktion blivit ett avgörande instrument för profitmaximering. Denna strävan sammanfaller dock med försvagad köpkraft hos de arbetande som ett resultat av arbetslöshet, nedskärningar i socialförsäkringssystemen, stigande hyror, ökande matpriser med mera. Problemet med sjunkande köpkraft har man försökt lösa med krediter; de som inte äger något har fått krediter för att kunna konsumera den ökande produktionen. Krediterna blir dock värdelösa när låntagarna inte kan betala räntor och amorteringar.
Finanskapitalet kretsar runt jorden på jakt efter högsta möjliga avkastning. Plundringen av staternas och kommunernas offentliga medel ingår i strategin när dessa genom ökande skulder hamnar i allt starkare beroende av finansbolagen. I stället för långsiktig forskning och utveckling i Sveriges och de arbetandes intressen används kapitalet för kortsiktiga maximalvinster.
Lösningen av problemen ligger i att skydda folket, inte spekulanter och banker.

SKP kräver:

  • Att bankerna förstatligas och kontrollen tas över ekonomin.
  • Att bostadsproduktionen ökas med hjälp av en statlig bostadsbank med låga och fasta räntor.
  • Att Riksbanken ställs under demokratisk kontroll
  • Att en hållbar och långsiktig satsning görs på en samhällsägd energisektor
  • Att landets bilindustri överförs till samhälleligt ägande för att säkra en långfristig och miljövänlig utveckling i Sverige.
  • Att andelen anställda ökas inom offentlig sektor för att täcka behoven inom vård, omsorg och skola.
  • Att ett stopp införs gällande privatisering och utförsäljning av den offentliga sektorn och viktiga industriföretag.
  • Att socialförsäkringssystemen och A-kassan utvecklas för att stärka den sociala och ekonomiska tryggheten.
  • Att Sverige skall inleda en process för utträde ur EU

Kriser tillhör det kapitalistiska systemet
Denna världsomfattande och mycket farliga kris innehåller dock flera faktorer som påverkar varandra – överproduktion, energikris, miljökris, krig och växande fattigdom.
Vad som nu behövs är de arbetandes motstånd mot denna politik. Fackföreningar och alla folkliga rörelser måste organisera sina krafter tillsammans mot storkapitalet och dess politiska vapendragare som leder världen allt närmare katastrofens rand.

Stockholm 2008-11-23
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Partistyrelsen