Publicerad den

Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat: Internationella kvinnodagen

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet sänder varma militanta hälsningar på Internationella kvinnodagen till alla kvinnliga arbetare, arbetslösa, avskedade arbetare, pensionärer, egenföretagare, bönder, unga kvinnor i synnerhet, de som studerar från de fattiga skikten och som samtidigt arbetar, kvinnor med funktionshinder och mammor till barn med funktionshinder. Initiativet uttrycker särskilt sin fulla solidaritet med de utsatta kvinnliga flyktingarna och immigranterna och med alla flyktingmödrar.

Internationella kvinnodagen har sina historiska rötter i kvinnors strejker, alltifrån New Yorks sömmerskor till andra arbetarkvinnors och fattigfolks blodiga kamper. Idag signaleras att kvinnokampen måste stärkas för att i sin tur tillintetgöra den kvinnliga ojämlikheten såväl som det kapitalistiska systemet som ger upphov till den och när den.

Ojämlikhet mellan könen är en inneboende egenskap i det kapitalistiska samhället. Den upplevs av kvinnor i alla åldrar, i synnerhet de från arbetarklassen och andra fattiga folkskikt. Denna ojämlikhet återspeglar sig och tar sig exempelvis uttryck i skillnader i lönenivåer, hälsa, välfärd och tillgång till utbildning. EU:s och dess regeringars politiska linje och de hårda arbetarfientliga åtgärderna slår mot arbetarklassens kvinnor.

Kapitalismens fördjupade kris förvärrar exploateringen och kvinnors ojämlikhet. I detta sammanhang är det därför viktigt att komma ihåg det dubbla förtryck kvinnor utsätts för som utöver att bli utnyttjade på den kapitalistiska arbetsmarknaden också ofta får bära hushållsarbetets börda under det kapitalistiska systemets påtvingade banderoller om ”tradition” och andra ideologiska anakronismer.

Dessutom förs offensiven mot kvinnors rättigheter inte bara av reaktionära krafter utan också av så kallade liberala “progressiva” sådana, det vill säga liberala krafter som avleder kvinnorna från att delta i klasskampen. De fokuserar på frågor som rör mäns attityder mot kvinnor och inte på frigörandet och upplösandet av det ojämlika klassamhället. Deras målsättning är att förhindra kvinnornas deltagande i kampen mot de bakomliggande orsakerna till deras plågor.

Borgarklassernas och de imperialistiska organisationernas, tex EUs, målsättningar är särskilt farliga. De imperialistiska krigen lanseras som ”välgörenhetskrig” och ska enligt förmodan då “ förbättra villkoren för folken och kvinnorna” i exempelvis Syrien och Afghanistan medan det i realiteten drabbar kvinnor på de värsta tänkbara sätten. De imperialistiska krigen skapar flyktingströmmar som dels förföljs av den kapitalistiska barbarin i sig, och dels genom USA:s, EU:s och Natos imperialistiska interventioner världen över.

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet och de kommunistiska partier som deltar i det kommer fortsatt intensifiera kampen för alla arbetarkvinnors rättigheter, för kvinnors frigörelse som är ofrånkomligt sammanlänkad med kampen mot kvinnors ojämlikhet och den kapitalistiska exploateringen som ger upphov till den.

Kvinnors frigörelse kan inte förverkligas utan en bestämd kamp mot kapitalismen.
Ingen kvinnokamp utan klasskamp- Ingen klasskamp utan kvinnokamp.