Gemensamt upprop från kommunist- och arbetarpartierna – Vi står i solidaritet med det iranska folket och mot något som helst utländskt ingripande i Irans interna angelägenheter

De kommunist- och arbetarpartier som skriver på detta uttalande har med oro följt den senaste händelseutvecklingen i Iran där tiotusentals människor i samhällen och städer över hela landet har demonstrerat mot den enväldiga regimens förda politik.

Demonstrationer har hållits mot regimens destruktiva ekonomiska politik, dess brutala brott mot de mänskliga och demokratiska rättigheterna samt dess förbiseende av ILOs konventioner avseende arbetsrätt och mot regimens utbredda korruption. Det är i huvudsak den iranska ungdomen som har fallit offer för regimens förda politik, inklusive mer än fem miljoner arbetslösa utexaminerade. De som gick ut och demonstrerade var i huvudsak unga människor från fattiga arbetarklassdistrikt som krävde grundläggande ekonomisk, social och kulturell förändring, arbeten, levnadsdugliga löner, värdighet, respekt och rättvisa.

Vi har mottagit tillförlitliga rapporter om de brutala metoder som har använts av säkerhetsstyrkorna och regimens paramilitära milis för att våldsamt upplösa dessa i huvudsak fredliga demonstrationer anordnade av vanliga arbetare. Åtminstone tjugo demonstranter har dödats, fler än 3700 människor har arresterats och anhållits. Säkerhetsstyrkorna har gjort tillslag mot och ockuperat universitetsområden i landets olika delar med syftet att stoppa studentrörelsen ifrån att ansluta sig till demonstrationerna. Ett stort antal universitetsstudenter som inte var involverade i någon protestaktion arresterades i sina hem eller på universitetsområdena. Myndigheterna har påstått att denna olagliga åtgärd är “förebyggande”.

Irans folk och dess progressiva krafter har upprepade gånger resolut påpekat att grundat på deras egna historia och erfarenheterna av de senaste tragedierna i Mellanöstern, avvisar de någon som helst utländsk intervention i Irans interna angelägenheter under vilken förevändning som helst och anser att Irans framtid endast ska bestämmas av folket själva.

Vi anser att infriandet av kraven från demonstranterna för fred, framåtskridande och social rättvisa är den bästa garanten för Irans självständighet och för genuin suveränitet för folket. Detta är det enda säkra sättet att stå emot utländska ingripanden i landets interna angelägenheter och för det iranska folket att stå upp enade mot den US-amerikanska imperialismen och dess allierades komplotter, i synnerhet den israeliska regeringen och Saudiarabiens och gulfstaters reaktionära regimer.

Kommunist- och arbetarpartierna skriver gemensamt på detta stöduttalande för det iranska folkets kamp för fred, framåtskridande och social rättvisa och är eniga om att:

  • Fördöma användandet av repressionsåtgärder mot civila demonstranter vilka har resulterat i åtminstone 22 dödsoffer och arresteringar av tusentals demonstranter och aktivister.
  • Kräva att myndigheterna publicerar en lista över namn på alla de som arresterades under protestaktionerna, var de hålls fångna och att man omedelbart släpper fria alla de som är anhållna av säkerhetsstyrkorna.
  • Begära att alla de som sitter anhållna garanteras åtkomst till rättslig representation av deras egna fria val.
  • Kräva ett slut på alla former av tortyr.
  • Kräva att alla militär- och säkerhetsförband avlägsnar sig från universitetsområdena.
  • Stödja demonstranternas krav för att få ett slut på privatiseringen, arbetslösheten och korruptionen – alla följder av regimens nyliberalt förda åtstramningspolitik.
  • Avvisa vilken som helst utländsk intervention i Irans interna angelägenheter och betona att Irans framtid ska bestämmas enbart av det iranska folket själva.

Partier som hittills har skrivit på det gemensamma uppropet:

  1. ALBANIA Communist Party of Albania
  2. ALGERIA PADS, Algeria
  3. AUSTRALIA Communist Party of Australia
  4. AUSTRIA Party of Labour, Austria
  5. AUSTRIA Communist Party of Austria
  6. BAHRAIN Progressive Tribune
  7. BANGLADESH, Communist Party of Bangladesh
  8. BELGIUM Workers Party of Belgium -PTB
  9. BRAZIL Brazilian Communist Party
  10. BRITAIN Communist Party of Britain
  11. BULGARIA Party of Bulgarian Communists
  12. CANADA Communist Party of Canada
  13. CROATIA Socialist Workers Party
  14. CYPRUS AKEL
  15. CZECH REPUBLIC Communist Party of Bohemia and Moravia
  16. DENMARK Communist Party in Denmark
  17. EGYPT Communist Party of Egypt
  18. ESTONIA Communist Party of Estonia
  19. FRANCE French Communist Party
  20. GERMANY German Communist Party
  21. GREECE Communist Party of Greece
  22. HUNGARY Hungarian Workers Party
  23. INDIA Communist Party of India
  24. INDIA Communist Party of India –Marxist
  25. IRAN Tudeh Party of Iran
  26. IRAQ Iraqi Communist Party
  27. IRELAND Communist Party of Ireland
  28. IRELAND Workers Party of Ireland
  29. ISRAEL Communist Party of Israel
  30. ITALY Party of Communist Refoundation
  31. ITALY Communist Party (Italy)
  32. JORDAN Jordanian Communist Party
  33. LEBANON Lebanese Communist Party
  34. MALTA Communist Party of Malta
  35. MEXICO Communist Party of Mexico
  36. NETHERLANDS New Communist Party of the Netherlands
  37. PAKISTAN Communist Party of Pakistan
  38. PALESTINE Palestinian People’s Party
  39. PARAGUAY Paraguayan Communist Party
  40. PHILIPPINES, Philippine Communist Party (PKP 1930)
  41. POLAND Communist Party of Poland
  42. RUSSIAN FEDERATION Communist Party of the Russian Federation
  43. SERBIA New Communist Party of Yugoslavia
  44. SERBIA Party Communists of Serbia
  45. SOUTH AFRICA South African Communist Party
  46. SPAIN Communist Party of Spain
  47. SPAIN Communist Party of the Peoples of Spain
  48. SUDAN Sudanese Communist Party
  49. SWEDEN Communist Party of Sweden
  50. TURKEY Communist Party of Turkey
  51. UKRAINE Communist Party of Ukraine
  52. USA Communist Party USA