Publicerad den

SKP överklagar valresultaten

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) överklagar samtliga resultat i valen den 11 september. Läs hela överklagandet här nedan.

Sveriges Kommunistiska Parti överklagar härmed samtliga resultat i genomförda allmänna val den 11 september 2022. Vi konstaterar att valsystemet är och har varit utformat på ett sådant sätt att valresultatet alltid är mer eller mindre givet på förhand. Denna position når vi utifrån följande:

1. De nu lagstiftande, etablerade partierna, som är invecklade i det system de administrerar, har utformat det egna systemets lagar och regelverk för att gynna de egna resultaten. Statsapparaten används genom rådande lagar till att distribuera det som i grunden är den hårt arbetande befolkningens medel till de systembärande partiapparaterna och dess byråkrater efter devisen att ju större ett parti är desto mer pengar kan det också sno åt sig, vilket effektivt gynnar enstaka partier över andra. Medan det regnar miljoner över de etablerade partierna, som konkret gör att de kan anställa exempelvis ombudsmän och valarbetare, motarbetas oppositionen med samma medel.

2. Medan skattemedel används för att bekosta de etablerade partiernas valsedlar vad gäller tryck och distribution, motverkas oppositionen i det att den själv samtidigt bär upp tryckerikostnaderna och transporterna till varje enskild vallokal. Det gör att stora delar av Sveriges befolkning i praktiken inte har likvärdig möjlighet att lägga sin röst på oppositionella krafter, eller få kännedom därom, vilket skapar en otillbörlig fördel för systempartierna.

3. Systemet med valsedlar faciliterar både systematiskt och spontant sabotage, där enskilda partiers valsedlar med olika enkelt tillgängliga metoder kan döljas för väljarna, vilket förekommit vid flera rapporterade tillfällen.

4. Under valrörelsen och tidigare, också genom statsmedia och rådande utbildningssystem, som genom nuvarande lagar utformas för att politiskt gynna det självbeskrivna ”demokratiska” systemet, domineras informationslandskapet i det aktuella valsystemet av de stora monopolen (framför allt Bonnier och Schibsted) samt de statliga medierna, vilkas rapportering fokuserar på de egna partierna. De följer sin politiska inriktning och skapar en reklamsituation omvandlad till norm där det skapas en obestridlig föreställning om att medborgarna har att välja mellan de etablerade ”demokratiska” partierna.

5. Vårt parti förvägrades rätten att ställa upp under eget namn. Beslutet förhalades av Valmyndigheten till den grad att leveransen av våra valsedlar blev försenad och att våra möjligheter att bedriva valrörelse på lika, underförstått demokratiska, villkor i allra högsta grad försenades.

Summan av dessa faktorer gör att vi inte kan anse valresultatet vara legitimt, eller ens ett uttryck för det svenska folkets vilja, eftersom hela processen kantats av skevheter och oegentligheter.

Som det är nu förblir ”demokratin” en demokrati för de förmögna, för dem vars intressen redan företräds av systembevarande partier; valprocessen blir inte annat än en maskerad för att bevara ett i grunden orättfärdigt system. Det egna valsystemets stat finansierar slösaktigt utvalda partiers valkampanjer med skattemedel och bidrar till en redan skev process som kläs i en demokratisk skepnad i alla instanser där medborgare i praktiken hämtar sin kunskap ifrån. Till dessas fördel måste vi anse valet vara riggat.

Sveriges Kommunistiska Parti yrkar därför på att valresultatet i sin helhet ogiltigförklaras och att åtgärder för att säkerställa genomförandet av demokratiska val vidtas.

Sveriges Kommunistiska Parti
2022-09-27