Försvara kollektivavtalet och den svenska modellen

Vid ett möte i Solna den 10 april antog cirka 100 lagbasar inom Byggnadsarbetarförbundets avdelning 1 (Byggettan) ett upprop till försvar för kollektivavtalen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tillsammans företräder lagbasarna cirka 3.000 byggnadsarbetare i Stockholmsområdet.

Byggettans lagbasar:
Försvara kollektivavtalet och den svenska modellen

Det svenska kollektivavtalet och den svenska modellen med avtal slutna och uppgjorda mellan arbets-marknadens parter är hotad. Utslaget i EG-domen i december 2007 och utslaget i Rüffertdomen i början av april kan bli ett hårt slag mot löntagarnas villkor och samhällets uppbyggnad.
Om inte kollektivavtalens värde kan försvaras riskerar vi en tilltagande lönedumpning, en social dump¬ning, en diskriminering av utstationerad arbetskraft, en snedvriden konkurrenssituation för företagen och en därpå följande utarmning av det socialt demokratiskt uppbyggda samhället. Det kan vi inte acceptera.
Politikerna måste ta sitt ansvar för medborgarna och för en samhällsbyggnad baserad på demokrati och social uppbyggnad, byggd på allas lika värde och rättigheter.

Fackföreningsrörelsen måste ta sitt ansvar för medlemmarnas och arbetstagarnas intresse, oavsett härkomst – nationell som internationell – och utan att låta parti¬politiska ställningstaganden ta över medlemsnyttan. En bred uppslutning måste nås till försvar av kollektivavtalen. Därför måste politiker och fackföreningar kritiskt analysera förutsättningarna och våga ställa de krav på EU som behövs för att behålla den svenska modellen.

Svenska politiker måste infria de löften som gavs vid EU-inträdet: att svenska kollektivavtal och den svenska modellen ska vara giltig i EU. Svensk fackföreningsrörelse måste fullt ut verka för att förutsätt-ningarna för det svenska medlemskapet i EU infrias. I annat fall måste de inleda en diskussion om en folkomröstning angående utträde ur EU.

Av ovanstående skäl kräver vi av svenska politiker i regering och i riksdag:
– att de inte skriver under EU:s fördrag om inte frågan om kollektivavtalets giltighet är löst.

– att de aktivt verkar för EU:s demokratiska beslutsprocess utvecklas och inte att politiska frågor ska avgöras av EG-domstolen.

– att svenska kollektivavtal blir allmänt bindande för företag verksamma inom landet.

– att de stödjer Europafackets förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet och den sociala fram-stegsklausul Europafacket föreslagit.

– att EG-rätten ska vara underställd internationell rätt. (Se Rüffertdomen ILO C94).

Vi kräver också av vårt förbund och av LO:
– att förbunden breddar diskussionerna om de kollektiva avtalens betydelse bland medlemmarna.

– att de av politikerna kräver omedelbara svar om vilka förändringar som måste och kan ske på nationell nivå för att konsekvenserna av EG-domstolens dom helt ska undanröjas.

– att LO kräver omgående svar av den utredning som arbetsmarknadsministern tillsatt, om vilka konse-kvenser EG-domen får på kollektivavtalets värde och den svenska modellen.

– att svensk fackföreningsrörelse överväger att inleda en diskussion om folkomröstning om utträde ur EU om inte kollektivavtalets värde kan befästas inom EU:s regler.

– att LO aktivt verkar för en landsomfattande politisk strejk om inte regeringen fullt och fast i EU arbetar för att försvara och befästa den svenska modellen och kollektivavtalets allmänna giltighet inom landets gränser.

Byggettans lagbasmöte
Solna den 10 april 2008

Cirka 100 lagbasar står bakom detta upprop, tillsammans företräder de cirka 3 000 byggnadsarbetare i Stockholmsområdet.

Du som vill veta mer om Vaxholmsfallet rekommenderas boken ”Så faller den svenska modellen”. Boken kostar 60 kr (plus porto).Och kan beställas genom att skicka ett mejl till gosta.torstensson( at )comhem.se