Sverige i krig

Masken har fallit. I den svenska riksdagen har Alliansen och de som tills nyligen kallade sig för Opposition tillsammans och nu även formellt, kastat Sveriges neutralitet och alliansfrihet över ända. I feg underkastelse under USA/Nato och i brott med vår deklarerade alliansfrihet deltar Sverige nu i imperialismens krig i Libyen för olja, lydregimer och nya USA-baser. Rörelserna för förändring i andra nordafrikanska länder tar också skada av detta krig.

Cynismen i riksdagsbeslutet är ofattbar. De krafter som vill se Sverige som medlem i Nato ser återigen en chans att aktivera det så kallade Partnerskap för fred som redan åberopas när det gäller Afghanistan. Industrin och försvaret som söker kunder för missfostret Jas Gripen ser chansen till en global försäljningskampanj.

FN:s roll i konflikter så som vi känner till den och har stött den i början av organisationens existens har omformulerats för att passa dagens imperialistiska mål. ”Förebyggande krig”, ”humanitär intervention”, ”skydd av civila” heter de svepskäl som åberopas för att skapa en värld efter kapitalets behov. Säkerhetsrådets beslut 1973 bryter mot folkrätten och har heller inte fått stöd av tungt vägande medlemsländer som Indien, Ryssland, Kina, Brasilien och Tyskland. Denna resolution hade med gott samvete kunnat avvisas av Sverige, men nej, Sverige har gjort sin skyldighet gentemot EU.

SKP fördömer den svenska regeringen och riksdagen som från att en gång i tiden haft en medlande roll för avspänning, nu genom sitt beslut ökar de militära spänningarna. SKP fördömer denna av riksdagen beslutade krigspolitik då den är ett allvarligt hot mot nationens säkerhet och det svenska folkets långsiktiga intressen. Vi fördömer med extra skärpa de riksdagspartier som säger sig företräda arbetarrörelsen då de säljer ut den internationella arbetarrörelsens innersta kärna, som alltid varit fredskampen.

Vet hut, vet sjufalt hut. …

Stockholm den 3 april 2011
Sveriges Kommunistiska Parti