Publicerad den

Nordkalottkonferens 16-17 juni 2012 Torneå, Finland

Den årligen traditionella återkommande träffen mellan de kommunistiska partierna på Nordkalotten, Ryssland- Murmanskregionen, Norges NKP, Finlands SKP och svenska SKP.
Jag börjar med att tacka Finlands SKP för en väl arrangerad och genomförd konferens.
Där saknades ingenting, till och med vädret var det närmast bästa tänkbara.

Lördagen ägnades åt representation av partiernas verksamhet och målsättningar.
Där framkom med klar tydlighet att de frågeställningar och komplexa problemställningar vi brottas med på Nordkalotten är liktydiga. Så det framkom att vi kommunister har mer problemfrågor som förenar oss än skiljer oss.
Den absolut viktigaste frågan är ”Fredsfrågan” som är sammanhängande med NATO:s allt mer ökade intresse av Nordkalotten.
Det är ingen hemlighet längre att en ny fas igångsatts när det gäller nordiskt ”försvarssamarbete”. Sverige överväger att tillsammans med sina NATO- grannar ställa upp med stridsflyg för att övervaka isländskt luftrum. Något beslut är ännu inte antaget, säger Islands statsminister Johanna Sigurdardottir till TT, men hon hoppas på Sveriges och Finlands medverkan, sa hon vid det Nordiska statsministermötet som avslutades på en fjälltopp med utsikt över Tromsö och halva Nordnorge.
Finland är redan igång med att debattera omfattningen av det planerade samarbetet. I Sverige har det än så länge varit ”offentlig” tystnad. Men nu tänker statsminister Fredrik Reinfeldt lyfta fram frågan genom kontakter med de övriga riksdagspartierna. De svenska socialdemokraterna betonar: ” Vi är inte beredda att gå in och ta över NATO–uppgifter, Sverige är militärt alliansfritt. Men vi är positiva till nordiskt samarbete och gemensamt ansvarstagande i Norden”, säger socialdemokraterna.
Statsminister Reinfeldt invigningstalade på NATO- mötet i Chicago, stärkt av den svenska krigsmaktens ökade prestige hos de stora imperialisterna. Han lovade ökat samarbete på svenskt territorium (Nordkalotten). En stor internationell flygövning skall genomföras mellan 27 augusti – 6 september nu i höst. Övningen kallas ”Nordic Air Meet”!

Motivet till den ökade NATO- aktiviteten sägs vara den välbekanta ”Rysskräcken”.
Medan sanningen är att imperialisterna genom EU och dess försvarsbundsförvant NATO strävar efter att bemästra Nordkalotten och dess naturrikedomar.
Samma imperialister och försvarsförbund som bedriver aktiv kolonialpolitik i Afrika i exploateringen av naturrikedomarna och med befolkningen i landsflykt i sitt eget land.
Sverige genom ”Lundins Oil AB” är engagerat i Kongo Kinshasa- projektet.
Imperialisterna inklusive NATO har även ett eget intresse av att bevara och försvara sin hegemoni gentemot uppdiktade terrorister som oftast är människor som av sociala och ekonomiska orsaker tvingas till åtgärder för sina demokratiska mänskliga rättigheter.
NATO:s generalsekreterare Anders Fogh – Rasmussen framställde hos EU-parlamentet om ytterligare närmanden mellan EU och NATO, han bad om ”intimare” koordination i säkerhetsfrågor!

Levnadsbetingelserna och förutsättningarna för människorna på Nordkalotten blev också föremål för konferens intresse. Även där fanns stora likheter mellan ländernas ekonomiska och sociala ansvarstagande.
Med kolonialpolitiken som mönster för imperialisternas exploatering av jordens naturtillgångar så är det samma mönster som framträder i exploatering av människorna och deras arbetsinsatser på Nordkalotten.
Arbetslösheten är högre på Nordkalotten än i de deltagande länderna i övrigt. Likaså utbildning av ungdomar har en lägre kvalitativ standard. Sjukvården och övriga insatser av social karaktär är även föremål för kvalitativa försämringar.

Dessutom är såväl utbildning som vård – omsorgspolitiken i likhet med EU-politikens framträdande policy utsatt för exploatering genom ökad privatisering och spekulation av verksamheterna i konkurrens mellan offentlighet och privata aktörer.
Dessa privata aktörer är organiserade i såväl nationella som internationella riskkapitalbolag, med förgreningar även till privata ekonomiska truster utanför EU:s sfär. (USA:s privata monopolkapital.)

Finansieringen av de ovannämnda riskkapitalbolagens verksamheter sker förutom med offentliga skattemedel även med höjning av egenavgifterna och de enskilda människornas sparande i pensionsfonder som på det viset blir medfinansiärer av riskkapitalbolagens verksamheter.

Dessutom är Pensionsfonderna föremål för placeringar på utländska privata aktiemarknader, även utanför EU som i exploatering av Afrikas naturtillgångar och folk.

Det här ovannämnda skapar inte oro och otrygghet enbart på Nordkalotten, utan måste ses som ett nationellt och globalt problemkomplex!

De kommunistiska partiernas huvuduppgift måste vara att offentligt åskådliggöra
de internationella imperialisternas göranden och låtanden genom ekonomiska truster som EU och övrigt globalt privat monopolkapital i skydd av NATO.
NATO exploaterar natur – miljö – människor världen över och är därmed ett hot mot hela mänskligheten att få leva i en värld av FRED!

Vi deltagare från Norrbotten får än en gång tacka våra finska kamrater för deras insats i genomförandet av årets Nordkalottkonferens. Vi ser fram emot nästa års konferens i Nordnorge.
Kamratliga hälsningar

Jonny Nilsson, ordf. Norrbottensdistriktet, SKP
Sverige

Här följer uttalandet:

I Tornio, Finland, den 16 och 17 juni 2012 möttes representanter för Norges,
Sveriges, Finlands och Ryska Federationens kommunistiska partier. Bland annat
diskuterades fred och säkerhet i den arktiska regionen, utveckling av
Nordkalotten utan påföljande miljörubbningar och utan störningar av
lokalbefolkningens traditionella livsstil. Vi kommunister ser att den
nyliberala politiken och kapitalismen innebär en ständigt ökande exploatering av
såväl människor som naturresurser.

Vid all verksamhet måste den nordiska naturens säregna känslighet och sårbarhet
beaktas. När det gäller gruvbrytning måste speciell hänsyn tas så att
förorening av närliggande floder och sjöar förebyggs samt att skador på miljö
och människor genom damm och andra luftburna föroreningar förhindras.
Produkterna skall i största utsträckning behandlas och förädlas i närheten av
gruvorna vilket skapar nya arbetsmöjligheter i regionen och behovet av
lastvagnar kommer att minska.

Turismen ska utvecklas så att de flesta nya arbetstillfällen tillfaller
lokalbefolkningen. Nödvändiga byggnader för turistservice skall passa in i
miljön och så lite som möjligt störa den nordiska naturen. Turistservice ska
utformas och införlivas på ett sätt som minimerar skadliga effekter på miljön.
Istället för snöskotrar bör turister använda hundar och renar.

Utvinning av gas och olja i Norra ishavet är ett allvarligt hot mot miljön.
Erfarenheter visar att oljeproduktionen är förknippad med olyckshändelser och
oljeutsläpp. Köld, is och stormar gör kontrollen av oljeutsläpp ytterst
komplicerad. Eftersom det är extremt svårt att garantera en produktion utan
läckage bör säkerheten inom olje- och gasutvinningen i Arktis ske under
yttersta ansvar. Säkerhet för människor och miljö måste få högsta prioritet och
garanteras innan några aktiviteter sätts igång. Det är också viktigt att fiske
och annat bruk av havet kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Nej till NATO

Vi är oroade över NATO:s ökande aktivitet i Nordkalotten och även Sveriges och
Finlands ökade samarbete med NATO. Istället för växande militär närvaro
uppmanar vi till samarbete mellan alla länder i Norden. Genom ömsesidigt
samarbete kan den nordiska regionen utvecklas under beaktande av områdets
speciella miljöbetingelser och andra karakteristiska egenheter.

De kommunistiska partierna i Norden motsätter sig bestämt en utökning av NATO
med nya medlemsstater, en ökad aktivitet i den arktiska regionen, och integrationen av
ickemedlemsstater som Sverige och Finland i NATO:s militära övningar och
operationer.

NATO:s nya koncept och strategi att agera utanför sitt område syftar enbart
till att säkra USA:s och EU:s ekonomiska och geopolitiska intressen. I Lissabon
tog NATO 2010 beslut om en betydligt mer expansiv och aggressiv doktrin. Enligt denna tillåter NATO sig själv att använda militära styrkor världen över för att trygga energiresurser och tillgången till dem samt
för att ta kontroll över den globala, kapitalistiska handeln med olja och gas
åt de transnationella monopolföretagen. NATO har därför blottats som ett enormt
hot mot demokrati och stabilitet för världens länder.
Vi förstår att detta hot kommer, om NATO finner det nödvändigt, att även rikta
sig mot våra resurser, mot autonomin och välfärden i Norden.

Konferensen har dragit slutsatsen att den övergripande uppgiften för vår
framtid och kontrollen över våra liv är den permanenta kampen för fred och mot
NATO.

Alternativ till destruktiv utveckling

De kommunistiska partierna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige, samlade i
Torneå i Finland, stödjer och är en aktiv del i arbetarnas kamp för sociala och
demokratiska rättigheter, för arbetsplatser, samhällsservice och social
säkerhet, mot nedskärningspolitik och attacker mot demokrati och
ländernas suveränitet.

Den nyliberala politiken hos regeringar och organisationer som EU och IMF,
kapitalismens vinstbegär, privatiseringar samt finanskapitalismens girighet och
makt har lett till växande arbetslöshet, armod, osäkerhet, ojämlikhet och
nedbrytning av humanistiska och produktiva krafter. Denna systemkris reser
frågan om ett alternativ till detta kapitalistiska system och behovet av en ny
typ av utveckling och ett socialistiskt perspektiv. Bara socialismen kan skapa
betingelserna för utrotning av krig, arbetslöshet, svält, osäkerheten för
hundratals miljoner människor och miljöförstöring.

Socialism är framtiden!

Eino Koivunen, ordf. Lapplands distrikt, SKP Finland
Jonny Nilsson, ordf. Norrbottensdistriktet, SKP
Harald Oeystein Reppesgaard, NKP
Mikhail Antropov, Murmanskregionen av KPRF