Kongressuttalande

Följande kongressuttalanden antogs på SKP:s 36:e kongress:

SKP KRÄVER ORDNING OCH REDA PÅ ARBETSMARKNADEN
Sedan Sveriges inträde i den Europeiska Unionen och underkastelsen under unionens experimentella, nyliberala och kraftigt reaktionära politik har den svenska arbetsmarknadspolitiken fullständigt rasat samman. En starkt bidragande orsak till att arbetsmarknadens värsta avarter som jobbtrafficking och lönedumpning kunnat breda ut sig till den milda grad i Sverige står att finna i de svenska riksdagspartiernas konsensus när det gäller att aldrig ifrågasätta EU:s politik. Denna svenska anpassningspolitik är unik för det svenska parlamentet i ett europeiskt perspektiv. Inget annat land följer så slaviskt EU:s alla uppmaningar. Enligt EU-lag är det i Sverige 2013 ett brott mot de mänskliga rättigheterna att kräva att på svensk arbetsmarknad skall svenska kollektivavtal gälla.

Jobbtrafficking och lönedumpning är i Sverige mest framträdande inom bygg-, åkeri- och restaurangbranschen. Detta har fått som följd att arbetarskyddet och lönebestämmelser inom dessa branscher allt mer präglas av kriminalitet och bedrägerier.
Ett sätt att bemöta denna djupt tragiska utveckling var att Byggnadsarbetareförbundet i årets avtalsrörelse krävde att huvudentreprenören alltid är ansvarig för hela entreprenadkedjan. Detta förslag skulle kunna vara ett mycket effektivt vapen för att sätta stopp för de värsta och mest cyniska arbetsköparna på svensk arbetsmarknad.

Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress uttalar sitt fulla stöd för Byggnads krav om att huvudentreprenören skall vara ansvarig för att hela entreprenadkedjan följer de lagar och avtal som gäller på svensk arbetsmarknad.
—-
SKP FÖRSVARAR RÄTTEN TILL FACKLIGA STRIDSÅTGÄRDER
Den uppmärksammade striden om kollektivavtal i Vaxholm 2004, det s.k. Lavalmålet där Byggnadsarbetareförbundet krävde kollektivavtal för ett lettiskt byggföretag, blev en konflikt som lämnade djupa spår i hela Europa. Byggföretaget det handlade om, Let-Laval, gick i konkurs och Svenskt Näringsliv tog med starkt bifall från Sveriges Byggindustrier över frågan och bekostade en rättegång i EU-domstolen. Domstolens utslag blev att Byggnads och Elektrikerna bröt mot de mänskliga rättigheterna då man genom konfliktåtgärder försökte tvinga fram ett kollektivavtal som skulle reglera de lettiska byggnadsarbetarnas arbetsvillkor. För detta dömdes Byggnads och Elektrikerförbundet till böter i mångmiljonklassen.

Nu har FN:s arbetsmarknadsorgan ILO (International Labour Organisation) granskat Laval-domen. ILO som har som uppgift att granska att fackliga fri- och rättigheter inte blir kränkta överlämnade Laval-ärendet till sin expertkommitté för granskning. Man har nu kommit med sitt yttrande. FN:s juridiska experter säger: Begränsning av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILO:s konvention 87. ILO uppmanar därför den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som man tvingats att betala till det lettiska företaget, 3 miljoner kronor.

Vidare skriver ILO:s jurister: Vi är oroade av begränsningen av strejkrätten i Sverige som har blivit allt för långtgående. Man uttrycker också oro över den svenska Lex Laval-lagen.
Nu är det riksdagens uppgift att noga läsa igenom ILO-kritiken och därefter komma med förslag till förändringar för att den svenska arbetsmarknaden skall motsvara internationella mått på anständighet.

Den moderata riksdagskvinnan Katarina Brännström sitter i den parlamentariska kommitté som skall utreda ILO-kritiken, hon är helt glasklar i sin uppfattning. Hon låter helt enkelt meddela att hon inte bryr sig ett dugg om ILO-kritiken. Hon hänvisar till EU-domstolen och därmed punkt slut. Katarina Brännströms förhållningssätt gentemot FN:s juridiska expertis visa vilken respekt hon har för internationell rätt.

Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress i Malmö 10-12 maj 2013 uppmanar riksdagens arbetsmarknadsutskott och dess ordförande Elisabeth Svantesson (M) samt dess vice ordförande Ylva Johansson (S) att genast förbereda en lagändring så att arbetsmarknadens parter på svensk arbetsmarknad garanteras att i Sverige är det svenska kollektivavtal som gäller.

SKP:s partikongress uppmanar också arbetsmarknadsutskottet att skyndsamt ta initiativ för att den svenska domen, utfärdad på uppdrag av EU-domstolen, av Arbetsdomstolen överlämnas till justitiekanslern (JK) för att upphävas samt att de böter Byggnads och Elektrikerförbundet dömts att betala genast återbetalas.

Mot privatiseringar
I Sverige pågår en intensiv debatt om att förbjuda vinster för privata företag som är verksamma inom offentlig service, främst inom skola, vård och omsorg.

Vi är motståndare till att offentliga medel, skattemedel, omvandlas till profiter. Det gäller inte bara inom skola, vård och omsorg utan även för apotek och kommunikationer på lokal och riksnivå.

Apoteksprivatiseringarna har inneburit att privata bolag enbart i försäljningsledet har en avkastning på investerat kapital på 25 procent. Det är profiter som utvinns på sjuka människors behov av nödvändiga mediciner och andra behov av apoteksprodukter. Vinster som till stora delar betalas av skattemedel när högkostnadsskyddet träder in.

Privatiseringarna av kommunikationer har skapat ett virrvarr och kaos inom både den rikstäckande och lokala kollektivtrafiken. Inställda tåg och bussar är legio för många resande inom Sverige och allvarliga olyckor har inträffat med anledning av att privata bolag med huvudsyftet att skapa profiter tillåtits ta över verksamheter.

Dessutom innebär det att den av miljöskäl nödvändiga utbyggnaden av kollektivtrafiken uteblir och omfattande taxehöjningar bidrar till att det kollektiva resandet inte blir ett attraktivt alternativ. Detta problem försöker de styrande politikerna eliminera med nya skatter och avgifter på privat resande, åtgärder som i synnerhet drabbar glesbyggd och landsortsbefolkning som oftast inte har något annat alternativ.

Det ända säkra sättet som förhindrar överföring av skattemedel till profitörerna är att förbjuda alla privatiseringar och att avprivatisera de tidigare privatiserade delarna av den offentliga sektorn och de samhällsägda företagen.

Privata företag skall inte finansieras av skattemedel, även deras finansiering skall vara privat.

Nej till privatiseringar!
För en utbyggd offentlig sektor!

Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress
Malmö 10-12 maj 2013

SKP FÖRDÖMER ALL UTLÄNDSK INBLANDNING I KRIGET I SYRIEN
I mars 2011 genomförde det syriska folket fredliga protester som utvecklade sig till
väpnad konflikt. Västlig massmedia har alltsedan dess försökt att framställa kriget i
Syrien som ett inbördeskrig. I själva verket är kriget en intervention av legosoldater
från 29 länder som objektivt sett går i USA-imperialismens och NATO:s tjänst. Med
avsikten att driva på detta utdragna krig används även israeliska flygraider mot Syriskt
territorium i ett försök att provocera fram ett storskaligt krig.

USA och EU med sitt redskap NATO önskar lägga under sig hela regionen i Mellan-
östern som råvarukälla för olja, naturgas och uran. Till det behöver USA en lojal
marionettregim i Syrien.

SKP fördömer all inblandning i Syriens inre angelägenheter. Syriens folk måste själva
få bestämma sin framtid. Inget svenskt stöd, vare sig ekonomiskt, politiskt eller militärt
åt krigsföretaget mot Syrien.

Sveriges Kommunistiska Partis 36 kongress
10 – 12 maj 2013

Uttalande mot NATO
Sveriges Kommunistiska Parti, samlat till 36:e kongress, uttrycker sin starka oro över den ökande krigsfaran i världen. USA/NATO/EU försöker med alla medel att stärka imperialismens grepp om världen för att försäkra sig om globala resurser och kväsa allt motstånd mot sitt herravälde.

Sveriges alliansfrihet som är väl förankrad hos svenska folket har undergrävts under lång tid med det så kallade partnerskap för fred (PFF), med avskaffandet av värnplikten som ersatts med en yrkesarmé för insatsförsvar, med en anpassning till NATO-standart och –utbildning samt samövningar med NATO-styrkor.

Kampanjer drivs kring påstådd otillräcklig försvarsförmåga och den eviga rysskräcken för att framställa ett NATO-medlemskap som nödvändighet.

SKP kräver att Sverige lämnar PFF, aldrig är krigförande under NATO-befäl, upphör med samövningar med NATO och tar initiativ för en kärnvapennedrustning i stället för att bege sig under ett kärnvapenparaply.

Försvara Sveriges alliansfrihet!
Upplös NATO!