Publicerad den

Stoppa kapitalets våld mot ungdomarna i Husby och andra förorter!

Ungdomarnas uppror i Husby och andra förorter i Stockholm är ingen tillfällighet men en direkt följd av det kapitalistiska systemets och alla dito parlamentariska partiers medverkan till arbetslöshet, nedskärningar av offentlig sektor, vård, skola och omsorg, privatiseringar och ”effektiviseringar” medförande minskade personalstyrkor, utförsäljning av all gemensam egendom på alla områden, bostadssegregation, kapital- och industriflykt till skatteparadis och låglöneländer och att låta folket betala för kapitalets kris. Här liksom i Grekland, Spanien, Portugal, Irland m.fl länder.
Detta är bara en del av den sociala reaktion som står att vänta.

Förortens ungdomar är de som drabbats hårdast, med ännu större sociala och ekonomiska orättvisor som följd, frustration, utanförskap och avsaknad av framtidstro. En kraftigt försämrad A-kassa och socialt skyddsnät med en 28 % arbetslöshet bland ungdomar mellan 16- 25 år är i förorten 40%. Detta är huvudorsaken till den brinnande förorten, de ungas klassomedvetna och spontana yttringar i form av upplopp och bilbränder, stenkastning mot poliser och annat.

Medan klassklyftorna är förutsättningen för det kapitalistiska systemets fortlevnad och i synnerhet under dess omfattande kris omdefinierar Moderaterna ungdomarnas reaktioner på systemets orättvisor till att vara en lokal angelägenhet. Ett synsätt som i praktiken kommer innebära att kraftigare polisinsatser sätts in och högre försäkringspremier för de boende som fått /får sin egendom förstörd efter missriktad skadegörelse och vandalisering.

Sveriges Kommunistiska Parti säger att det är systemfel men tar kraftigt avstånd från det missriktade och maskerade våld och förstörelse som också äger rum mot offentliga lokaler, skolor och dagis men stöder ungdomarnas krav om förbättringar på sociala och ekonomiska områden.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) anser att alla riksdagsrepresentanterna, också i de s.k. arbetarpartierna har godtagit det kapitalistiska systemet, vilka känner till att en förbättring för arbetarklassen inte står att finna inom detsamma. Inga av dessa partier kan således ses som företrädare för arbetarklassen och måste därför betraktas som dess motståndare.

Med rådande synsätt går de privata profiterna alltid före människornas behov.

Vi måste tillsammans kräva och kämpa för ett samhälle där det arbetande folket förvaltar de rikedomar som de själva skapar, rättigheten till ett värdigt och rättvist liv i ett samhälle med ekonomisk, social och politisk jämlikhet och trygghet, ett samhälle som gör skäl för namnet demokrati. I socialismen.

Sveriges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen