Konferens mot EU: EU och Sverige

Sveriges EU- medlemskap var ett felaktigt beslut ur arbetarklassens perspektiv som de kapitalistiska sammanslutningarna och borgerliga politiker lurade på det svenska folket, bl.a. med lögnaktiga budskap om att kunna behålla vår modell för kollektivavtal, vår välfärdsmodell och att EU var ett fredsprojekt samt skrämsel om oanade negativa konsekvenser som följd av att ”stå utanför”.

Redan 1990-  91 fördubblades den svenska arbetslösheten när det socialistiska världssystemet nedmonterades, då passade Sverige också på att skära ned (avskeda) en stor del av sin offentliga sektor (vård, skola och omsorg).  I dag är arbetslösheten i EU 11% och ungdomsarbetslösheten uppgår till 23%.

EU- motståndarna hade rätt både före och efter det formella medlemskapet 1 januari 1995: Kapitalet styr genom EU:s lagar och paragrafer och Sverige har allteftersom blivit en diktatur i civila kläder: Det svenska offentliga samhället har alltsedan dess försvunnit eller försvagats kraftigt; det kollektiva offentliga ägandet, allmänna demokratiska rättigheter, offentlighetsprinciper, folklig insyn i ekonomin.

Med EU-medlemskapet har majoriteten av det svenska folket blivit fattigare medan fåtalet har blivit mycket rikare. Arbetslösheten i Sverige år 2013 var över 8%, ungdomsarbetslösheten (15- 24 år) uppgick till 23%. Statliga industrier liksom samhälleliga sociala verksamheter har privatiserats, pensionerna har lagts ut på börsen och gamla berövats den samhälleliga hjälp de behöver.

För dessa och många andra negativa följder betalar vi 38 miljarder årligen i medlemsavgiften till EU

EU är inte heller det fredsprojekt såsom utmålades. Ca 90% av EU:s medlemsländer är NATO-medlemmar och som allt oftare är inbegripna i krigsaktioner eller är med i planeringen av nya. Att det för tillfället är fred i vår del av världen betyder ju inte att världen som sådan förskonas från kapitalismens erövringskrig, USA/ EU//NATO:s.

Med den globala monopol-kapitalismens vinstintressen och ökade krigsambitioner gick Sverige från att uttalat ha varit neutralt och alliansfritt till att i praktiken vara NATO-medlem, mot folkmajoritetens vilja och således odemokratiska medverkan i imperialistiska företag, för att hjälpa till att kolonialisera världen.

Medan Sveriges ekonomi slutat växa och massarbetslöshet råder, förflyttas tillverkningsindustrin förflyttas till låglöneländer, de svenska skoleleverna ligger under OECD-ländernas genomsnitt vad läsförståelse, matematik och naturvetenskapliga ämnen beträffar. Medan det sparas på fattiga och samhällsservicen inte når allmänheten ökar alltså Sveriges investering och produktion av vapen.

Sverige ska under två år 2014-15 bidra med 16 JAS Gripenplan till NATO med 240 personer i markpersonal. Och bl.a. en amfibie-fordonsenhet.

De ekonomiska medel som används för detta kommer från BNP, den gemensamma potten pengar från producerade varor och utförda tjänster, export minus import, som tagits från det arbetande folket, småföretagare, pensionärer, sjuka, studenter, m.fl. Pengarna används till att än mer exploatera dessa och göra de rika alltmer rika på de redan underbetalda arbetarnas och de fattigas bekostnad.

Det är dags att sätta stopp!!!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) tar ordet:

Vi kommunister anser att det fortfarande finns mycket goda möjligheter att rädda både Sverige och världen från kolonialiseringen. Det finns en chans att stoppa deras exploatering och expropriering av världens tillgångar och förstörelse av miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, mot både monopolkapitalismen och dess imperialism men också mot opportunismen som viker sig för monopolkapitalet för att staten och produktionsmedlen för evigt ska bevaras i det absoluta fåtalets händer.

Kampen kan endast klaras av med klasspolitik och med socialismen som mål.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Med anledningen av ovanstående arrangeras en konferens på temat EU och Sverige, se mer här på SKP Stockholms hemsida.