Publicerad den

Uttalande om TTIP, CETA och andra folkfientliga och mellanstatliga avtal

Av det Europeiska Kommunistiska Initiativet

De senaste månaderna har tusentals människor medverkat i massprotester i flera europeiska och nordamerikanska länder, med bidrag från kommunistpartierna, både mot TTIP och CETA som undertecknades nyligen, samt även mot andra mellanstatliga avtal. Vad beträffar TTIP är detta ett avtal där förhandlingarna i nuläget verkar befinna sig i ett temporärt dödläge till följd av de kraftiga motsättningarna. Det var Barack Obama som i sitt tal den 12 februari 2013 meddelade öppnandet av TTIP-förhandlingarna. De tidigare mötena hade hållits i det fördolda under strikt sekretess.

EU infinner sig villigt i denna sekretess i sina otaliga möten med lobbyister och transnationella företag vars hemliga dokument garanterat kommer att förbli just hemliga de kommande 30 åren.

TTIP är en enorm ekonomisk plan för en enad euroatlantisk marknad för de kapitalistiska ekonomierna på båda sidorna av Atlanten. TTIP ökar vinsterna för de stora monopolgrupperna vilka är fientligt inställda till folkens intressen och behov. Detta tar sig uttryck i ett handelsfördrag som döljer en stor geostrategisk överenskommelse av kapitalistisk karaktär. Det syftar i princip till att undanröja alla hinder som uppstår från de olika specifikationerna, kommersiella standarder och andra kostsamma hinder samt begränsningarna för kapital inom olika sektorer av ekonomierna i USA och EU, så att man kan uppnå en ännu större liberalisering av de två marknaderna, det vill säga att etablera största möjliga rörelsefrihet för kapital, varor och tjänster. De arbetarfientliga åtgärder och medeltida arbetsvillkor som genomförts i samtliga medlemsländer i EU och i USA kommer att konvergera, med flera konsekvenser för arbetarklassen och de fattiga folkliga skikten. Kapital skapar en ”säker miljö för investeringar”, som syftar till att skydda garanterade vinster, antingen direkt från sina investeringar, eller genom ersättning från stater. På detta sätt är målet att säkerställa överhöghet i USA och EU, i deras hårda konkurrens med Kina och Ryssland.

De borgerliga klasserna i EU-länderna och USA vill åstadkomma ytterligare nedskärningar i de offentliga utgifterna, privatiseringar och åtstramningar av arbetsrätten, rätten till fackföreningsbildning, kollektivavtal och lika lön – kort sagt, för att garantera största möjliga utnyttjande och exploatering av arbetarklassen. Av denna anledning strävar borgarklassen i varje land efter att inom ramverket för kapitalistisk internationalisering att säkra största möjliga vinst för sig själva genom mellanstatliga unioner såväl som genom sådana transatlantiska avtal med temporära eller mer permanenta suveränitetseftergifter.

TTIP förväntas skapa nya möjligheter för den ackumulerande kapitalistiska processen vilket i sin tur tros öppna upp området av tjänster och offentliga upphandlingar till transnationella företag, vilket innebär ett allvarligt hot om privatisering av offentlig sektor som hälsovård och utbildning, med mycket allvarliga konsekvenser även för livsmedelsprodukter och miljön.

Folket ska inte låta sig vilseledas av ”röster” från ett antal ”icke-statliga organisationer” och lobbygrupper i EU, som är förbundna med specifika affärsintressen och syftar, genom att göra buller och ”kritisera” aspekter av TTIP, att försöka vinna för dem gynnsamma reformer och ändringar i avtalstexten. Denna position illustreras av hållningen som den lokala regeringen i Vallonien hade, med sina reservationer om delar av CETA, vilket den senare drog tillbaka.

Borgerliga krafter, bland dem moderna socialdemokrater och andra opportunister, som uttrycker olika kapitalfalangers intressen, tillkännager att de är emot undertecknandet av det transatlantiska avtalet, fokuserar sin oenighet kring vissa isolerade aspekter av det, ser TTIP som ett ”hinder” mot att kapitalismen förvärvar ”regler, kontroller och reformer”, som man påstår kommer ”hålla tillbaka” monopolen. Men, TTIP är inte en avvikelse, utan en mycket tydlig bekräftelse på systemets exploaterande karaktär. Dessa krafter presenterar den rovgiriga alliansen EU och dess lagstiftande reformer i olika frågor som de mest folkvänliga, och som påstås motsätta sig USA, men som i själva verket döljer det faktum att deras mål är att skydda de europeiska monopolgrupperna.

Det ”ekonomiska Nato” som TTIP berättigat kallas, liksom andra liknande avtal som CETA, TISA och TPP kan inte korrigeras, endast avslås. Det Europeiska Kommunistiska Initiativet uppmanar folken, genom sin kamp, att avvisa och bekämpa både TTIP och CETA, liksom andra mellanstatliga handelsavtal, tillsammans med det exploaterande system som dessa avtal tjänar. De måste kämpa för sin egen makt, för kontrollen över ekonomin och produktionsmedlen för att tillgodose alla sina behov.

Enighet och sammanhållning, kamp och proletär internationalism är de historiska parollerna i detta ögonblick och den uppgift som världens arbetarklass står inför.

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet
29-11-2016