Publicerad den

Om EU och Brexit

Som bekant ställde SKP, som första kommunistiska parti i svensk historia upp i valet till Europaparlamentet. En noggrann utvärdering av detta gjordes ur såväl organisatorisk som politisk aspekt. Båda utvärderingarna har noggrant studerats i partiet. Den politiska utvärderingen diskuterades också under den konferens, SKPORG19, som partiet arrangerade i höstas. Med anledning av att Storbritannien nu lämnar EU och att frågan om ”Swexit” återigen lyfts från olika håll, såväl vänster som höger, så tar vi nu tillfället i akt att offentligöra den politiska utvärderingen av EU-valet som vi gjorde. Vi hoppas att denna någorlunda kortfattade analys ska bidra till att lyfta diskussionen om kampen mot EU och vad som verkligen behöver göras för att nå en verklig framgång för arbetarklassen.

EU-valet: politisk utvärdering

Vår politik måste i alla lägen karaktäriseras av ett revolutionärt förhållningssätt. Ett sådant består i ett aktivt arbete att bryta arbetarnas och folkets förtroende för det kapitalistiska systemet och dess administration genom att avslöja och bryta alla de illusioner som kapitalismen och dess politiska företrädare producerat.

Knappt någon fråga är så omgärdad av illusioner som frågan om EU är. Därför är det också viktigt att vi erbjuder en klar och tydlig revolutionär analys som kan användas mot alla de som sprider och skapar illusioner och som kan användas som en väg framåt för revolutionärerna.

Vad är EU?

Den Europeiska Unionen är i grund och botten ett uttryck för kapitalismens på sitt nuvarande stadium: monopolkapitalismen eller imperialismen. Unionen är ett uttryck för behoven hos det framför allt västeuropeiska kapitalet i dess nuvarande situation. Det är en imperialistisk union som har främst tre syften:

  • Att samordna de europeiska kapitalens attacker mot de europeiska folken och arbetarna. Det här ser vi exempelvis i hur de koordinerade attackerna på strejkrätten genomföras. I flera länder, såsom Sverige, Frankrike, Belgien och Grekland, genomförs attacker som kommer att begränsa strejkvapnet.
  • Att samordna de europeiska kapitalen i konkurrens med resten av världen. Kapitalen i Europa har slutit sig samman för att bättre kunna konkurrera på världsmarknaden och bättre kunna öka utplundringen av världens folk för sin egen profits skull. Det här betyder inte att det inte finns motsättningar mellan de europeiska kapitalen.
  • Att samordna de europeiska kapitalisternas kamp mot socialismen. En viktig funktion som föregångarna till EU hade var att koordinera kampen mot socialismen. Det gjordes dels ideologiskt, genom upprepade försök att koppla samman kommunism med fascism, men också ekonomiskt, genom enorma blockadaktioner mot de socialistiska länderna. Den här kampen fortsätter. Flera kommunistiska partier som verkar i EU-länder är förbjudna eller håller på att förbjudas. I exempelvis Polen pågår försök att helt och hållet kriminalisera kommunismen.

Som alla imperialistiska sammanslutningar är det en tillfällig sådan. De deltagande kapitalen har också, utöver sina gemensamma intressen, sinsemellan motsatta intressen. Det kunde man tydligt se i och med Brexit. Detta utesluter dock inte ett visst samarbete i uppdelningen av världen. Tack vare expansionen österut har de före detta socialistiska länderna delats upp mellan imperialisterna i västra Europa, där framför allt tyska och franska kapital kunnat expandera, men där även svenskt kapital kunnat lägga under sig Baltikum. Detta hade inte varit möjligt utan EU; utan en koordinerad insats för att mota bort Ryssland.

Detta är EU idag. Det är en imperialistisk sammanslutning, vars syfte är att gynna de egna monopolen. Vi är därför motståndare till EU, precis som vi är motståndare till alla imperialistiska allianser. Dessa kommer att fortsätta uppstå så länge kapitalismen fortsätter existera, de är symptom på en sjukdom. Vad betyder det för vår kamp?

Ut ur EU, med folkmakt!

Vår grundläggande åsikt är att alla folk själva har rätt att bestämma sin egen utvecklingsväg, det betyder också att alla folk har rätt att utträda ur EU.

Samtidigt måste vi komma ihåg att det imperialistiska systemet fungerar enligt vissa grundläggande lagar. Dessa lagar existerar i hela systemet, både innanför och utanför EU. Därför måste varje enskilt lands kapitalister handla på ett likartat sätt, oavsett om de befinner sig innanför eller utanför en imperialistisk union. I tider av hårdnande imperialistisk konkurrens behöver varje enskild kapitalist stärka sin konkurrenskraft, vilket samtidigt betyder en hårdare situation och sämre villkor för arbetarna i alla länder. Den här dynamiken kommer man inte undan. Den är inneboende i systemet och det är ingenting som bara ett utträde ur EU kan göra något åt. Pressen på arbetarna kommer vara densamma, vare sig vi är medlemmar i EU eller inte; drivkrafterna för kapitalisterna kommer vara desamma både inne i och utanför unionen.

Därför vill vi vara tydliga med att ett utträde för folken och arbetarna inte kan ske utan att folken och arbetarna själva tar makten över sina liv och sitt öde, annars har vi bara nya imperialistiska allianser att vänta, även om vi lyckas kämpa oss ur den ena alliansen. För hur ruttet systemet än må vara, så kommer det inte förfalla så länge folket inte tar kommandot över samhällets utveckling.

Alternativet till EU och alla imperialistiska allianser är därför att organisera samhället på ett helt annat sätt än vad som görs idag, där monopolföretagens privata äganderätt ersätts med folkets makt och där folket äger vad de faktiskt producerar. Genom skapandet av denna folkmakt, där kapitalismens institutioner, såsom staten, har ersatts av folkets eget maktutövande har den enda garantin för ett liv i värdighet skapats. Där kan goda internationella samarbeten, utan krigshot och dominans, utvecklas. Massarbetslösheten blir ett minne blott, eftersom produktionen kommer ske till förmån för folket istället för fåtalets profit. Lönekonkurrens ersätts med bra arbetsvillkor för alla. Pessimismen inför det egna livet och samhället i stort ersätts av framtidshopp, därför att människans utsugning av människan kommer upphöra.

Därför är vårt fokus: stärk arbetarnas och folkens makt i varje läge!

Mot illusionerna!

I Sverige finns det partier och organisationer på bäde vänsterkanten och i de nationalistiska kretsarna som hävdar att om vi bara går ut ur EU så kommer allt bli så mycket bättre. Det är falskt. Så visar exempelvis Storbritannens Brexit hur det inte handlar om folkets makt, utan om något annat. Det som Brexit framför allt var, var en uppgörelse och maktkamp mellan fraktioner inom det brittiska kapitalet, där vissa delar positionerade sig för ett utträde medan andra gjorde motsatsen och engagerade sig för ett fortsatt medlemskap i unionen. Utifrån dessa två grundläggande positioner organiserades kampanjen för och emot. Det innebar också att de två grundläggande positionerna var kapitalistiska.

Allt detta återspeglas i de paroller som användes av utträdes-sidan under kampanjen. Paroller såsom ”Let’s take back control” (Ta tillbaka kontrollen), ”We want our country back!” (Vi vill ha tillbaka vårt land) och ”Believe in Britain” (Tro på Storbritannien) visar tydligt den nationalistiska slagsidan som kännetecknade utträdes-kampanjen. Alla dessa paroller syftade på ett eller annat sätt till stärkandet av den egna nationen – vilket under kapitalismen med nödvändighet blir stärkandet av den kapitalistiska nationen. Parollerna blir på så sätt illusoriska – vilken kontroll har arbetarklassen i ett kapitalistiskt Storbritannien utanför EU?

Samma problem hittar vi med ett utträde från ”vänster”, vars syfte skulle vara att flytta fram folkets och arbetarnas positioner i ett kapitalistiskt Sverige utanför EU. Retoriken och löftena förblir falska.

Den ”vänster” som förespråkar ett villkorslöst utträde, trots att det inte kommer ske några förbättringar, bygger illusioner om imperialismen och om möjligheterna som står arbetarklassen till buds utanför unionen. De menar att ett utträde kommer förbättra arbetarklassens situation i det enskilda landet, som om imperialismen sätter mindre press på kapitalister utanför en imperialistisk union än på de som befinner sig inne i den. Det är ett farligt spel, eftersom illusionerna i slutändan kommer spricka och det kommer att visa sig att alla de löften som getts varit falska.

Därför är det helt avgörande att kommunisterna inte låter sig utnyttjas som språkrör för en kapitalistfraktion framför en annan. Därför är det av helt avgörande betydelse att vi presenterar det enda rimliga alternativet till hela kapitalismens och dess verktyg EU, och alla andra imperialistiska sammanslutningar, beroende på vad som för tillfället är gynnsammast för monopolföretagen.

Mot alla inom-kapitalistiska lösningar ställer vi de socialistiska: utträde med folkmakt; utträde med socialism.

Genom att göra det riktar vi vårt fokus från de improduktiva och i slutändan dåliga lösningarna till den enda riktiga lösningen för arbetarklassen: socialismen. Vi tar aktivt ställning mot hela det imperialistiska systemet, för vilket EU bara är ett uttryck, och vi tar på så sätt avstånd från alla imperialistiska allianser.

Med en klar och tydlig analys kan vi på ett så effektivt sätt som möjligt motverka alla illusioner om imperialismen och hela systemet. Det är ett av våra viktigaste uppdrag som kommunister.

Nej till EU och till kapitalismen – kamp för socialism!

Partistyrelsen

Sveriges Kommunistiska Parti