Publicerad den

Vad anser kommunisterna om koranbränningarna?

Flera gånger under sommaren och våren, men även under den förra valrörelsen, har olika personer valt att skapa uppmärksamhet genom att bränna Koranen. Det har lett till en intensiv diskussion inom Sverige, men även utom landet.

Händelserna har också lett till en polarisering, där den ena sidan förespråkar ett förbud mot koranbränningar medan den andra sidan anser att det faller under yttrandefriheten. Dessutom har hela situationen blandats upp med det svenska Nato-medlemskapet där Turkiet varit ett av de länder som reagerat kraftigt på koranbränningarna.

Kommunisterna väljer inte mellan två onda ting

I den polarisering som nu ägt rum står två huvudsakliga argument mot varandra, det ena som hävdar förbud och det andra som hävdar yttrandefrihet. Vi ansluter oss inte till någondera sida och håller båda för felaktiga.

Provokationer som dessa måste fördömas. De syftar till att pressa en i det svenska samhället redan utsatt grupp och att på detta bygga politik. Bakom bränningarna står olika sorters fascister och högerextremister, vilka precis som alltid söker bygga sin politik på hets. Det är dock fjärran för oss att kalla på den borgerliga staten, den härskande klassens stat, att slå ner på våra motståndare. Staten under kapitalismen är kapitalisternas stat och de undertryckta har ingenting att hämta där. Skulle vi kalla på den i detta läge, så hade vi skapat illusioner om borgarnas stat som ett redskap i folkets händer, när verkligheten är den omvända. Därför säger vi istället att alla provokatörer och fascister måste isoleras av folket själva, att de inte ska få någon plattform att provocera från.

Å den andra sidan erkänner vi inte religionen som en positiv världsåskådning, utan istället ser vi dess funktion inom klassamhället som en brygga mellan klasser, som en slöja över klassmotsättningarna. Vårt partis ideologi baseras på vetenskap och materialism, inte på tro och idealism. Vi delar inte de religiösas världsuppfattning men vi hävdar deras rätt till sin tro och deras rätt att inte bli trakasserade på grund av den. Vi vill istället visa dem verkligheten, där den härskande klassen alltid står mot den behärskade klassen, oavsett religion. Vi vill också kämpa tillsammans, oavsett religion.

Den motsättning som nu målats upp gör att klassmotsättningarna ytterligare döljs, de hamnar bakom motsättningen mellan muslimer och icke-muslimer. Detta tjänar bara en grupp på: de respektive ländernas härskande klasser. När det arbetande folket i ett land ser det arbetande folket i ett annat land som sina fiender, ser de inte sina verkliga förtryckare. Det som nu sker fyller därmed en viktig funktion och agerar som en avledningsmanöver, för alltmedan detta pågår fortsätter försämringen av vanliga människors liv i alla de berörda länderna.

Vi ser också tydligt hur koranbränningarna används av de svenska politikerna för att ytterligare inskränka folkets rättigheter. Regeringen söker ändra i ordningslagen, så att polisen behöver ta hänsyn till Sveriges nationella säkerhet i bedömningen av huruvida en demonstration ska få tillåtelse eller inte. På så sätt kommer man åt koranbränningarna, men man har också ett redskap på plats för framtida bruk. Ändringarna i ordningslagen är heller inte unika, utan har föregåtts av restriktioner av journalisternas verksamhet i Sverige och den nya anti-terrorlagen. Så blir koranbränningarna en förevändning för att ytterligare inskränka det arbetande folkets rättigheter i Sverige.

Som kommunister bedömer vi alla frågor i relation till klasskampen och kampen för socialismen, så också denna fråga. Vi accepterar inte de alternativ som presenteras för oss där den ena sidan står för provokation och hets och den andra blir ett medel för att ytterligare angripa våra rättigheter. Vi stakar ut vår egen väg, baserad på det arbetande folkets intresse i Sverige och i andra länder och vi fördömer all hets och diskriminering, och alla angrepp på våra rättigheter!

Sveriges Kommunistiska Parti
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund