Publicerad den

Europeiska Kommunistiska Initiativet upphör med sin aktivitet

En telekonferens för alla Europeiska Kommunistiska Initiativets (EKI) medlemmar hölls den 9 september 2023 för att diskutera de problem som nyligen utvecklats inom EKI efter det imperialistiska krigets utbrott i Ukraina.

Under telekonferensen var många partier eniga om den positiva roll EKI spelat under åren 2013-2022, dess bidrag till att koordinera de kommunistiska partierna i Europa. Många partier betonade också vikten av de gemensamma studier som gjorts och utvecklingen av både europeiska och internationella positioner som syftat till att stärka kampen mot det kapitalistiska systemet, EU, de borgerliga klasserna och deras regeringar.

Samtidigt konstaterades det under konferensen att viktiga ideologiska och politiska skillnader vuxit fram över tid och att dessa har förstärkts sedan kriget mellan USA-NATO-EU och Ryssland bröt ut. Detta har skapat oöverstigliga hinder för fortsättandet av EKI.

På grundval av det ovanstående beslutade man att avsluta EKI:s aktiviteter och funktioner. Vi är säkra på att livet självt och klasskampens utveckling i många europeiska länder på hela den europeiska kontinenten kommer att göra det nödvändigt att den kommande perioden upprätta en ny form av samarbete mellan Europas kommunist- och arbetarpartier. Detta samarbete kommer att kunna bygga vidare på de lärdomar som gjorts de senaste åren, genom EKI:s aktivitet.

EKI:s sekretariat