Det Kommunistiska Initiativets resolution angående EU-toppmötet om gemensam säkerhets- och försvarspolitik

EU-toppmötet 19-20 december fördjupar den Europeiska Unionens krigskurs och ökar de parasitära militärutgifterna.

Partierna som deltar i ”INITIATIVET av kommunistiska och arbetarpartier för att studera och utveckla europeiska frågor och att samordna sina aktiviteter” fastslår att de beslut som fattades på det europeiska toppmötet den 19 december 2013 befäster den Europeiska Unionens imperialistiska och militaristiska karaktär och främjar stärkandet av den aggressiva och interventionistiska förmågan hos den Europeiska Unionen och dess medlemsstater.

I en global situation där den imperialistiska aggressiviteten mot arbetarklassen, mot folken, förstärks, i en global situation där motsättningarna mellan imperialistiska poler och krafter skärps, i en situation där intensifieringen av arbetarklassens kamp når en ovanlig styrka, beslutar det europeiska toppmötet att främja och underlätta större europeiska politiska och militära interventioner i tredje land som en för varje dag nödvändigare förutsättning för att skapa villkor för förstärkt kapitalexport och kontroll av naturresurser för monopolens profiter. Detta är de överenskomna åtgärderna med anledning av behovet att stödja det europeiska monopolkapitalet under den rådande kapitalistiska krisen.

Vid en tidpunkt då arbetarklassen och Europas folk lider till följd av de dramatiska konsekvenserna av de arbetar- och folkfientliga åtgärderna vidtagna av EU och medlemsstaternas regeringar för att möjliggöra för stora företag att öka sin grad av profitering, främjar det europeiska toppmötet ökningen av utgifterna till den ”europeiska försvarsindustrin” med EU:s och NATO:s behov som kriterium, genom växande offentliga utgifter till förmån för vapenindustrins monopolgrupper och minskade medel för arbetarklassens och folkens behov.

Samtidigt som EU försöker att bli en alltmer självständig militär makt agerar den i allians och i samverkan med NATO och följer så imperialismens mer generella och strategiska intressen. Parallellt skärper en interimperialistisk konkurrens jakten för att få kontroll över de största geopolitiska områdena och förmågan att agera militärt i global skala.

De antagna besluten vid detta europeiska toppmöte uttrycker kapitalets diktatur som utgör allvarliga konsekvenser för världens folk som kommer att utsättas för växande EU-interventionism och aggression. Samtidigt kommer arbetarklassen och Europas folk att bli direkta offer för dessa åtgärder vilka sammanlänkar yttre säkerhet och så kallad ”inre säkerhet” mot ”folket som fiende”. I enlighet med Lissabonföredraget skall EU och dess medlemsstaters största militära och strukturella förmåga användas till kontroll och förtryck av arbetarklassen och folkliga skikt vid en tidpunkt då den kapitalistiska krisen leder till arbetarnas och folkets ökade mobilisering.

På liknande sätt ska de beslut som togs vid toppmötet söka uppnå en ideologisk manipulation av Europas folk. Detta ska i förlängningen påverka utbildningssystemet och kursplaner med avsikt att främja de grundläggande linjerna i dessa militaristiska principer, kapitalets strategi. Konkret ska borgarklassens målsättningar ingjutas i den yngre generationen för att få den att acceptera den imperialistiska propagandan.

Därför avvisar vi de resolutioner som antogs på det europeiska toppmötet och brännmärker det faktum att de fördjupar EU:s karaktär som imperialistisk, mellanstatlig allians som använder alla tänkbara repressiva och krigsfrämjande metoder för att kunna vidmakthålla monopolens lönsamhet i en värld som alltmer skakas av mellanimperialistiska motsättningar.

Vi uppmanar arbetarklassen och folkmassorna att utveckla kampen mot alla dessa åtgärder och beslutsamt avancera framåt i kampen för fred, till försvar av arbetarnas och folkets rättigheter och frihet och mot imperialistiska krig.

Det som krävs idag är att stärka kampen till försvar av varje folks rättigheter att på egen hand få välja sin utvecklingsväg inklusive rätten att frigöra sig ifrån EU:s och NATO:s mångsidiga beroende, såväl som rätten att välja socialism. Världsfred, respekt för folkens suveräna rättigheter genom att relationer etableras mellan länder baserade på ömsesidig nytta och samarbete kan enbart uppnås på denna väg.

www.initiative-cwpe.org