Publicerad den

Den världskommunistiska rörelsen kräver omedelbara åtgärder för att skydda folkens hälsa och rättigheter

Mer än 70 kommunist-och arbetarpartier världen har antagit ett gemensamt uttalande om den globala situationen som skapats av den nya coronavirus-pandemin.

Omedelbara åtgärder för att skydda människors hälsa och rättigheter

Kommunist- och arbetarpartierna har tagit på sig ett ansvar gentemot folken de representerar. Vi är här! Vi är närvarande i kampens främsta led för att omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa hälsan och slå vakt om arbetarklassens och andra arbetande människors rättigheter överallt!

Vi uttrycker vårt hjärtliga tack till läkare, sjuksköterskor, vårdpersonal på sjukhus och vårdinrättningar som tar upp denna kamp och försätter sig själva i stora svårigheter.

Vi uttrycker vår solidaritet med dem som drabbats av coronaviruset och önskar dem snabb återhämtning.

Vi hälsar de länder som vidtar solidaritetsåtgärder för de mest drabbade länderna, till exempel sändandet av skyddsmaterial och hälso- och sjukvårdspersonal från länder som Kina, Kuba och Ryssland, åtgärder som står i skarp kontrast till frånvaron av sådana aktioner inom EU.

Coronavirus-pandemin vittnar tragiskt om hälsovårdssystemens enorma brister i alla kapitalistiska länder, brister som var kända före coronavirusets utbrott. Dessa brister uppkom inte slumpmässigt, de är resultatet av den folkfientliga politik som har drivits av regeringar i storkapitalets tjänst för att kommersialisera och privatisera hälsan och för att befrämja och understödja monopolgruppernas profit. Denna politik undergräver den stora vetenskapliga och teknologiska potential som finns tillgänglig idag för att tillgodose folkets alla behov av förebyggande insatser och vård.

Det vi erfar i dagsläget blottar kapitalismens samhällsfientliga och parasitära karaktär och sätter fokus på att socialismen behövs i nuläget och på nödvändigheten av central vetenskaplig planering i enlighet med folkets behov. Detta för att garantera primärvård och förebyggande hälsovård, sjukhus, sjukvårdspersonal, medicin, laboratorier, medicinska undersökningar och allt annat som krävs för att tillgodose behovet av både människornas kontinuerliga vård och akutinsatser.

Världsekonomins nuvarande uppbromsning förstärks nu ytterligare av coronavirusets spridning och ökar risken för en ny kris inom den närmaste tiden. Trots propagandan om ”sammanhållning” fokuserar regeringarna i storkapitalets tjänst sina ekonomiska medel på att understödja monopolgrupper, och kommer återigen att försöka lämpa över krisens börda på arbetarna och andra arbetande skikt i befolkningen. Arbetarna och folket kan inte och ska inte återigen betala!

”Individuellt ansvar” kan inte användas som förevändning för att täcka stats- och myndighetsansvar. Idag innebär vidtagandet av nödvändiga åtgärder också folkens kamp mot politiken som understödjer monopolgrupperna, en politik som offrar folkens behov och hälsa på den kapitalistiska lönsamhetens altare.

Kommunist- och arbetarpartierna kräver att alla nödvändiga åtgärder vidtas omedelbart för att hantera pandemin, inklusive följande:

Omedelbar förstärkning av folkhälsosystemen genom statlig finansiering, rekrytering av heltidspersonal och vårdpersonal med full arbetsrätt. Alla behov hos intensivvårdsenheter och hos den infrastruktur som krävs för att offentliga sjukvårds- och forskningstjänster ska fungera fullt ut måste tillgodoses

Staten måste omedelbart tillhandahålla alla nödvändiga skyddsmedel (masker, handskar, antiseptika med mera) kostnadsfritt till folket och bekämpa profiterande. Tillhandahållande av alla skyddsåtgärder till all sjukvårdspersonal som kämpar på sjukhusen med uppoffringar och på egen bekostnad.

Tryggande av de arbetande människornas inkomster och rättigheter. Sätt stopp för kapitalets ansvarslöshet, som under förevändning av coronaviruset fortsätter med massuppsägningar och försöker att ytterligare inskränka på lönevillkor, arbetstid, ledighet från arbetet och andra arbetarrättigheter. Omedelbar aktion för att skydda arbetarna på arbetsplatserna.

Nej till några som helst begränsningar av folkens demokratiska rättigheter under förevändning av coronaviruset.

Upphävande av alla sanktioner och åtgärder för ekonomisk exkludering, som i denna situation är än mer orättvisa och kriminella och gör livet för människorna i de länder som drabbas ännu svårare. Vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa folkens hälsa och liv.

Vi säger nej till imperialistiska interventioner och militärövningar, exempelvis från NATO:s sida, och kräver att de offentliga resurserna omfördelas för att tillgodose folkens behov, som finansiering av den offentliga hälsovården och socialförsäkringssystemen.

Se undertecknade partier: Joint Statement of Communist & Workers Parties: Immediate measures to protect the health and rights of the peoples (Solidnet.org)